fbpx

On tämä mel­koi­nen Työ­maa

Raken­nus­teol­li­suus RT:n tuo­re suh­dan­ne­kat­saus (loka­kuu 2016) oli pit­käs­tä aikaa ilois­ta luet­ta­vaa. Raken­nusa­laa vuo­sia kan­na­tel­lut kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen on saa­nut lopul­ta tukea myös uudis­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Koko raken­nusa­lan kas­vuk­si ennus­te­taan täl­le vuo­del­le 6–7 pro­sent­tia, ja asun­to­tuo­tan­non jopa 10 pro­sent­tia. Nämä ovat niin suu­ria luku­ja, että ne hei­jas­tu­vat koko Suo­men talou­teen.

Työ­maan asia­kas­kun­nas­sa kas­vu näkyy myös. Monet tänä vuon­na käyn­nis­ty­neet uudet asiak­kuu­det liit­ty­vät taval­la tai toi­sel­la raken­nusa­laan. Ja kun van­hat kump­pa­nit ovat lisän­neet panos­tuk­si­aan vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin, se tar­koit­taa että työ­tä riit­tää täl­lä Työ­maal­la.

Tämän vuok­si Työ­maan luo­va jouk­ko on kas­va­nut kulu­van vuo­den aika­na tasai­ses­ti. Digi­tal Crea­ti­ve Direc­to­ri­na on aloit­ta­nut Ant­ti-Jus­si Ahpo­nen, ja uute­na web-suun­nit­te­li­ja­na Jou­ni Aar­ni­pu­ro, molem­mat Oulun toi­mis­tos­sa. Hel­sin­gis­sä puo­les­taan graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan töi­hin tart­tui Vera Lii­na­saa­ri. Lisäk­si toi­mis­to­ja ovat vah­vis­ta­neet suun­nit­te­lu­har­joit­te­li­jat Emil Pel­to­nen ja Sami Uusi­ky­lä. Uusil­la voi­mil­la teräs­tet­ty­nä Työ­maa on entis­tä moni­puo­li­sem­pi kump­pa­ni kaik­kien alo­jen yri­tyk­sil­le digi­taa­li­sen vies­tin­nän myrs­kyi­säl­lä merel­lä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me