fbpx

Ket­te­rää ja teho­kas­ta video­tuo­tan­toa

Video on mark­ki­noin­nin kuu­ma tren­di – kuten on ollut jo useam­man vuo­den. Vie­lä ehdit kui­ten­kin hyvin mukaan. Video kiin­nos­taa ja kou­kut­taa – ja käy­rät osoit­ta­vat aina vain ylä­viis­toon.

Videos­sa on voi­maa. Luo­va Työ­maa kump­pa­ni­na otat suju­vas­ti hal­tuusi liik­ku­van kuvan ja teet sii­tä luon­te­van osan vies­tin­tää­si. Videoil­la, logoa­ni­maa­tiol­la ja vaik­ka liik­ku­val­la gra­fii­kal­la ker­rot enem­män ja kiin­nos­ta­vam­min.

Mik­si? Aina­kin kah­des­ta syys­tä: tari­nat ja tari­nal­li­suus pure­vat, muu­ten­kin kuin somen lyhyis­sä Sto­ry-videois­sa. Tari­nat erot­tu­vat ja voit­ta­vat nopeas­sa uutis­vir­ras­sa. Toi­saal­ta video pakot­taa otta­maan sel­vää, se pysäyt­tää kat­so­jan pidem­mäk­si ajak­si ver­rat­tu­na yksit­täi­seen kuvaan.

Ote­taan här­kää sar­vis­ta, teh­dään suun­ni­tel­mat ja toteu­te­taan ne yhdes­sä!

Videol­la sitou­tat vah­vas­ti ja vies­tit kirk­kaas­ti halua­mis­ta­si asiois­ta – oli kysees­sä pal­ve­lun, tuot­teen tai yri­tyk­sen esit­te­ly. Digi­taa­li­nen ympä­ris­tö suo­sii videoi­ta, ja videoi­den orgaa­ni­set näyt­tö­ker­rat ovat monin­ker­tai­set kuva- ja teks­ti­si­säl­töön ver­rat­tu­na.

Suu­ren­kaan tuo­tan­non video­ta ei koe­ta laa­duk­kaak­si, jos kat­so­ja ei halua näh­dä sitä tai sil­lä ei ole hänel­le arvoa. Kun saat videon alus­sa kol­me sekun­tia aikaa vakuut­taa kat­so­jan, kuin­ka sen teet? Me  tun­nem­me läpi­ko­tai­sin eri kana­vat – nii­den luon­teet sekä tek­ni­set omi­nai­suu­det.

Somes­sa vie­te­tyn ajan lisään­tyes­sä samal­la kas­vaa myös kriit­ti­syys. Kun teem­me yhdes­sä teho­kas­ta vies­tin­tää, kiin­nos­ta­val­la video­si­säl­löl­lä voi­tat someäh­kyn!

Luo­va Työ­maa toteut­taa video­tuo­tan­to­ja ket­te­räs­ti ja tehok­kaas­ti. Käy­tös­säm­me on laa­du­kas kalus­to ja uusim­mat sovel­luk­set. Voim­me vas­ta­ta video­pro­jek­tin koko tuo­tan­nos­ta tai toi­mia yhdes­sä ulko­puo­li­sen ohjaa­jan tai tuo­tan­to­yh­tiön kump­pa­ni­na.

Lan­see­raus­vi­deo kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le. Koko tuo­tan­to Luo­va Työ­maa.

 

Race of Dro­nes ‑tapah­tu­mal­le suun­nit­te­le­mam­me visu­aa­li­nen ilme näkyi myös tapah­tu­man tii­se­se­ri­vi­deois­sa. Toteu­tus Luo­va Työ­maa.

 

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen kam­pan­ja­vi­deo. Koko tuo­tan­to Luo­va Työ­maa.

 

Tv-fil­mi Mai­nos­ta­jan Foo­ru­mil­le. Yhteis­työs­sä Klaf­fi Pro­duc­tions.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me