fbpx

Uusia asiak­kuuk­sia ja hie­no­ja onnis­tu­mi­sia

Tor­nion kau­pun­ki uudis­taa kau­pun­kibrän­din­sä. Kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta työn teki­jäk­si vali­koi­tui Luo­va Työ­maa. Uusi brän­di-ilme ja ydin­vies­tit jul­kis­te­taan syk­syl­lä 2019.

”Haluam­me kiteyt­tää ja vah­vis­taa sitä, mitä tor­nio­lai­suus on. Tor­nio käy mui­den aluei­den ja kau­pun­kien kans­sa kil­pai­lua asuk­kais­ta ja inves­toin­neis­ta, ja hyvä brän­di on poh­ja onnis­tu­mi­sel­le”, sanoo Tor­nion kau­pun­gin­joh­ta­ja Timo Nousiai­nen.

Uut­ta brän­diä raken­ta­vat tor­nio­lai­set

Asuk­kaat ja yri­tyk­set teke­vät Tor­nion, ja hei­tä kuu­le­mal­la kau­pun­gil­le luo­daan uskot­ta­va brän­di, jon­ka myös kau­pun­ki­lai­set voi­vat ottaa omak­seen.

Brän­di­työn ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kau­pun­ki­lai­set ja tor­nio­lai­set yri­tyk­set ovat vas­tan­neet kyse­lyi­hin Tor­nion ja tor­nio­lai­suu­den yti­mes­tä, vah­vuuk­sis­ta ja erot­ta­vuus­te­ki­jöis­tä. Osal­lis­ta­mis­kam­pan­jan vas­taus­ten perus­teel­la Tor­niol­le luo­daan kol­me vaih­toeh­tois­ta tyy­li­suun­taa, jois­ta kau­pun­ki­lai­set saa­vat äänes­tää suo­sik­ki­aan.

”Olem­me innois­sam­me muka­na luo­mas­sa Tor­nion tari­naa, jos­sa yhdis­ty­vät osaa­vat ihmi­set, menes­ty­vät yri­tyk­set ja poh­joi­sen raja­kau­pun­gin uniik­ki per­soo­nal­li­suus ”, sano­vat Luo­van Työ­maan tii­mis­tä Jou­ni Aar­ni­pu­ro, Emi­lia Käs­mä ja Mar­ko Sir­viö.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun val­loi­tus

Olem­me luo­neet Raken­nus­te­hol­le brän­di­stra­te­gian, jon­ka poh­jal­ta yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la raken­ne­taan tänä vuon­na mer­kit­tä­väs­ti.

Brän­di­työn tulok­se­na on syn­ty­nyt muun muas­sa kak­si mai­no­se­lo­ku­vaa, jot­ka ovat pyö­ri­neet MTV:n par­haan kat­se­lua­jan mai­nos­kat­koil­la tänä kevää­nä. Mai­no­se­lo­ku­vien kuvauk­ses­ta vas­ta­si tuo­tan­to­yh­tiö Kau­as.

Uut­ta Iso-Syöt­teel­lä

Par­hail­laan työn alla ole­va verk­ko­pal­ve­lu­pro­jek­ti on Huo­neis­to­ho­tel­li Kide, joka tulee ole­maan aktii­vi­sen ja digi­taa­li­sen elä­män­ta­van yhdis­tä­jä Iso-Syöt­teel­lä.

Huo­neis­to­ho­tel­lin asia­kas varaa huo­neis­ton verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja ohjaa pal­ve­lu­jen käyt­töä itse omal­la mobii­li­lait­teel­laan. Verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta voi myös ostaa tar­vit­ta­vat lisä­pal­ve­lut.

Huo­neis­ton varaus teh­dään eril­li­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä, joka integroi­daan verk­ko­pal­ve­luun Luo­van Työ­maan ja pal­ve­lu­tar­joa­ja HoistGrou­pin yhteis­työ­nä.

”Sivus­ton tulee ker­toa sel­keäs­ti pal­ve­lun help­pou­des­ta ja vies­tiä kuva­maa­il­mal­laan huo­neis­to­ho­tel­lin ainut­laa­tui­suu­des­ta”, ker­too Luo­van Työ­maan asiak­kuus­joh­ta­ja Jori Nis­si­nen pro­jek­tin tavoit­teis­ta.

Design­ta­lo loi nah­kan­sa

Muut­to­val­mii­ta oma­ko­ti­ta­lo­ja val­mis­ta­va Design­ta­lo uusi mal­lis­ton­sa koko­naan ja lan­see­ra­si tänä kevää­nä kol­men tyy­li­suun­nan Nor­dic-talo­mal­lis­ton.

Olim­me tii­viis­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä Design­ta­lon uut­ta pal­ve­lu­kon­sep­tia ja mal­lis­to­uu­dis­tus­ta. Brän­di­uu­dis­tuk­sen myö­tä suun­nit­te­lim­me Design­ta­lon uuden visu­aa­li­sen ilmeen, verk­ko­pal­ve­lun ja talo­kir­jan.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me