fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Sivus­ton per­so­noin­ti paran­taa käyt­tö­ko­ke­mus­ta

Olet­ko jos­kus huo­man­nut, että sama verk­ko­si­vus­to tar­jo­aa eri­lai­sen näky­män sinul­le ja kave­ril­le­si?  Sivus­ton per­so­noin­nin avul­la voi­daan rää­tä­löi­dä sivus­toa eri­lai­sia kävi­jöi­tä var­ten ja sen tavoit­tee­na on entis­tä parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen tar­joa­mi­nen.

Eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­pat ovat käyt­tä­neet sitä jo pidem­män aikaa esi­mer­kik­si teke­mäl­lä osto­his­to­ri­aan perus­tu­via tuo­te­suo­sit­te­lu­ja, mut­ta per­so­noin­ti eri teki­jöi­hin liit­tyen on levin­nyt myös mui­den sivus­to­jen käyt­töön.

Per­so­noin­nil­la luo­daan kävi­jäl­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä, hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä ja par­haim­mil­laan se joh­taa­kin kon­ver­sio­as­teen nousuun. Toi­sin sanoen entis­tä useam­pi sivuil­la vie­rai­li­ja muut­taa toi­min­taan­sa halut­tuun suun­taan.

Per­so­noin­tia voi­daan teh­dä muut­ta­mal­la sivun ele­ment­te­jä ja sisäl­tö­jä tiet­ty­jä seg­ment­te­jä puhut­te­le­vik­si. Sivul­la voi­daan muut­taa esi­mer­kik­si otsik­koa, toi­min­ta­ke­ho­tet­ta tai muu­ta sisäl­töä. Käyt­tö­koh­tei­ta per­so­noin­nil­le on vaik­ka­pa mai­non­nas­sa käy­te­tyn las­keu­tu­mis­si­vun per­so­noin­ti maan ja kau­pun­gin mukaan.

Moni on huo­man­nut ettei Google aina anna samo­ja haku­tu­lok­sia kai­kil­le, vaan kun­kin näke­mät haku­tu­lok­set muo­dos­tu­vat usei­den teki­jöi­den sum­ma­na ja nii­hin vai­kut­taa käyt­tä­jäs­tä saa­dut tie­dot kuten haki­jan sijain­ti, lai­te sekä aiem­pi haku­his­to­ria.

Samal­la taval­la kuin Google pyr­kii mah­dol­li­sim­man per­so­noi­tuun – ja siten parem­paan – asia­kas­ko­ke­muk­seen, myös verk­ko­si­vus­toil­la voi­daan tar­jo­ta kävi­jäl­le mah­dol­li­sim­man yksi­löl­li­nen käyt­tö­ko­ke­mus juu­ri­kin verk­ko­si­vu­ja per­so­noi­mal­la.

Mata­lan kyn­nyk­sen verk­ko­si­vu­jen per­so­noin­nin aloit­ta­mi­seen tar­jo­aa ilmai­nen Google Opti­mize. Se tun­ne­taan ehkä­pä parem­min kon­ver­sio-opti­moin­nin A/B- ja mul­ti­va­ri­aat­ti-tes­tauk­sen työ­ka­lu­na, mut­ta sen kaut­ta voi­daan raken­taa myös eri­lai­sia per­so­noin­te­ja.

Per­so­noin­nin voi aloit­taa myös ensin A/B‑testaamalla sen vai­ku­tus­ta. Lop­pu­tu­lok­sen olles­sa toi­vot­tu, voi­daan raken­taa lopul­li­nen per­so­noin­tia sisäl­tä­vä sivu.

Google Opti­mizel­la teh­tä­vä per­so­noin­ti perus­tuu sään­tö­jen raken­ta­mi­seen. Sään­tö­nä voi olla esi­mer­kik­si näyt­tää sivus­ta tiet­ty ver­sio, kun käyt­tä­jä on vie­rail­lut sil­lä jo aiem­min. Eri sään­tö­jä voi­daan myös yhdis­tel­lä kes­ke­nään.

Joka sivus­tol­la on eri­lai­sia käyt­tä­jä­ryh­miä ja osa niis­tä on kas­vua tai asiak­kuu­den arvoa aja­tel­len tär­keys­jär­jes­ty­kes­sä kor­keam­mal­la kuin muut. Aloit­taes­sa kan­nat­taa­kin miet­tiä, mitä käyt­tä­jä­ryh­mää halu­aa pal­vel­la entis­tä yksi­löl­li­sem­min sekä muis­tet­ta­vam­min.

Tule­vai­suu­des­sa sivus­to­jen koko lii­ken­ne voi olla jol­lain taval­la per­so­noi­tua, joten per­so­noin­tiin käy­tet­tä­vä tila ja ele­men­tit kan­nat­taa ottaa huo­mioon jo uuden sivus­ton suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Fik­su ja perus­tel­tu per­so­noin­ti voi saa­da sivus­ton todel­la erot­tau­tu­maan kil­pai­li­jois­ta ja sen raken­ta­mi­nen on nyky­ään hel­pom­paa kuin kos­kaan. Suo­sit­te­len kokei­le­maan!

Emma Yli­ta­lo, Digi­tal mar­ke­ting specia­list

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me