fbpx

Kol­me uut­ta teki­jää Työ­maal­la

Työ­maal­la aloit­ti syk­syl­lä kol­me uut­ta teki­jää. Digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia ja myyn­tiä Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun DIM­MY-hank­kees­sa opis­ke­le­va Kat­ri Sauk­ko vah­vis­taa Työ­maan tii­miä osa-aikai­ses­ti syys–joulukuun ajan. Hän ana­ly­soi ja kehit­tää Työ­maan omaa mark­ki­noin­tia yhdes­sä toi­mis­ton väen kans­sa, ja osal­lis­tuu asia­kas­pro­jek­tei­hin. Kat­ri on ollut vies­tin­tä­työ­läi­nen vuo­des­ta 2004 saak­ka.

Pasi Jär­ve­lä ottaa työ­ko­kei­lun mer­keis­sä hal­tuun­sa video­ku­vaa­mi­sen ja edi­toin­nin. Toi­men­ku­vaan kuu­luu myös valo­ku­vaa­mis­ta. Pasi on työs­ken­nel­lyt aiem­min muun muas­sa raken­nusa­lal­la, len­to­ken­täl­lä, eri­tyis­kou­lun kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­ja­na ja skeit­ti­liik­keen myy­mä­lä­pääl­lik­kö­nä.

Vil­le Koi­vu­nie­mi aloit­ti puo­les­taan Työ­maan junior copyw­ri­te­ri­na. Vil­len taus­ta on media-alal­ta. Hän on toi­mi­nut aiem­min muun muas­sa Län­nen Median ja Kale­van uutis­toi­mit­ta­ja­na, Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jä ‑leh­den toi­mit­ta­ja­na ja Oulun yli­op­pi­las­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na sekä Kale­van blog­gaa­ja­na ja vapaa­na toi­mit­ta­ja­na useil­le lehdille.26

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me