fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Näin otat You­Tu­be-opti­moin­nin ensias­ke­leet

Video jat­kaa voit­to­kul­ku­aan mark­ki­noin­nis­sa. Video ja visu­aa­li­suus todel­la jyrää­vät eikä joi­den­kin ennus­ta­maa ähkyä ole näky­vis­sä. Liik­ku­vaa kuvaa teh­dään yhä inno­va­tii­vi­sem­min yhä useam­mil­le sil­mä­pa­reil­le ja sik­si löy­det­tä­vyy­den mer­ki­tys koros­tuu. Muu­ta­mal­la opti­moin­nin perus­ju­tul­la paran­nat video­si löy­ty­mis­tä You­Tu­bes­sa – joka tutun totuu­den mukaan on pait­si video­pal­ve­lu myös toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne. Videon haku­ko­neop­ti­moin­ti vaa­tii jul­kai­su­vai­hees­sa hie­man vai­vaa, mut­ta se kan­nat­taa. Työ­si pal­ki­taan parem­pi­na haku­tu­lok­si­na ja siten parem­pa­na orgaa­ni­se­na löy­det­tä­vyy­te­nä.

1) Opti­moin­nin ensias­ke­leet otat nimeä­mäl­lä video­tie­dos­ton oikein ja lait­ta­mal­la meta­da­ta kun­toon.

2) Haku­ko­neop­ti­moin­tiin lai­te­taan puh­tia videon oikeil­la tek­ni­sil­lä omi­nai­suuk­sil­la, ase­tuk­sil­la ja You­Tu­be-kana­van hal­lin­nal­la.

3) Video on jul­ki, mitä sen jäl­keen? Lin­ki­tyk­siä, jako­ja, mai­nos­ta­mis­ta.

Ennen kuin lataat video­si You­Tu­been, nimeä se oikein. Mil­lä hakusa­nal­la haluat videon löy­ty­vän? Voit käyt­tää Google AdWord­sin mak­su­ton­ta Keyword Plan­ne­ria eli avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa videoil­le­si tär­keim­pien avain­sa­no­jen löy­ty­mi­seen. Valit­se video­tie­dos­ton nimek­si mer­kit­tä­vin avain­sa­na tai sanat. Sama peri­aa­te pätee myös videon otsik­koon. Sisäl­ly­tä sii­hen tär­keim­mät avain­sa­na­si, joil­la kat­so­vat etsi­vät tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. Otsi­kon ensim­mäi­set sanat ovat tär­keim­mät. Hyvä otsik­ko kou­kut­taa mut­ta on myös infor­ma­tii­vi­nen. Videon kuvaus­teks­tiä voit aja­tel­la haku­ko­neop­ti­moi­tu­na artik­ke­li­na. Tois­ta avain­sa­no­ja mut­ta kiin­ni­tä huo­mio­ta myös luet­ta­vuu­teen. Kuvaa teks­tis­sä videon oleel­li­nen sisäl­tö, muis­ta myös alan ylei­nen sanas­to. Lii­tä kuvas­teks­tiin myös link­ki sivus­tol­le­si. Kuvaus­teks­tin jäl­keen on vuo­ros­sa tagaa­mi­nen. Kuten otsi­koin­nis­sa, lai­ta tär­keim­mät sanat alkuun. Tilaa tageil­le on 500 merk­kiä eli riit­tä­miin. Mie­ti mitä ylei­sö­si etsii, älä rön­syi­le ja kes­ki­ty video­si sisäl­lön olen­nai­siin tagei­hin. Muis­ta myös tuot­tee­si tai pal­ve­lusi syno­nyy­mit.

You­Tu­be ehdot­taa videol­ta poi­mit­tua esi­kat­se­lu­ku­vaa. Laa­di itse parem­pi kuva­ke, You­Tu­be ker­too lisää­mis­vai­hees­sa kuvan tek­ni­set vaa­ti­muk­set. Näin video­si erot­tu­vat toi­sis­taan ja haku­lis­tauk­sis­sa saa kat­so­jat valit­se­maan juu­ri sinun video­si. Valit­se videol­le­si sitä par­hai­ten kuvaa­va kate­go­ria, vaik­ka sup­peas­ta vali­koi­mas­ta ei aivan napa­kymp­piin osu­vaa kate­go­ri­aa löy­tyi­si­kään. Muis­ta aset­taa video­si jul­ki­sek­si ja sal­li kom­men­toin­ti. Call-to-actio­nit ker­to­vat kat­so­jal­le miten toi­mia videon kat­se­lun jäl­keen. Ohjaa kävi­jä videon päät­teek­si verk­ko­pal­ve­luusi (ja pyri siel­lä saa­maan yhteys­tie­dot, mut­ta se on jo toi­nen tari­na). Ja kun vie­lä luot kana­val­le­si soit­to­lis­tat, joi­hin jaot­te­let videot aihea­lueit­tain, olet jo aika pit­käl­lä. Pidä soit­to­lis­to­jen nimet lyhyi­nä, mut­ta kuvas­ken­täs­sä voit kuvail­la soit­to­lis­to­jen sisäl­töä laveam­mal­la pens­se­lil­lä. Soit­to­lis­tat pyö­ri­vät kat­so­jal­le auto­maat­ti­ses­ti alus­ta lop­puun, joten mah­dol­li­suus seu­raa­van ja sitä seu­raa­van video­si kat­so­mi­ses­ta kas­vaa. Ja sit­ten: jaa, lin­ki­tä, mai­nos­ta. Jul­kai­se video verk­ko­si­vuil­la­si ja jaa some­ka­na­vis­sa. Jos olet panos­ta­nut videoon aikaa ja rahaa, mai­nos­ta sitä.

Mar­ko Sir­viö, copyw­ri­ter & osa­kas

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me