fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Onnis­tu­nut digi­mark­ki­noin­ti – ei yksin vaan yhdes­sä

Onnis­tu­nut digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti teh­dään yhdes­sä. HS ker­toi 6.6.2017 suo­ma­lais­ten yri­tys­ten digi­kun­nos­ta. Googlen, Vainu.io Softwa­ren ja Suo­men Yrit­tä­jien teke­mä sel­vi­tys jakaa yri­tyk­set nel­jään ryh­mään digi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­sen perus­teel­la:

”Digi­pu­don­neet” – ei toi­min­taa ver­kos­sa.
”Digiek­sy­neet” – verk­ko­si­vu on, mut­ta sivus­toa ei päi­vi­te­tä eikä asiak­kai­ta tavoi­tel­la aktii­vi­ses­ti ver­kos­sa.
”Digi­mai­nos­ta­jat” – tavoit­te­le­vat uusia ja nykyi­siä asiak­kai­ta aktii­vi­ses­ti ver­kos­sa. ”Digi­voit­ta­jat” – pitä­vät digi­taa­lis­ta toi­min­taa oleel­li­se­na osa­na lii­ke­toi­min­taan­sa, ja tar­joa­vat jat­ku­vas­ti tie­toa sekä pal­ve­lu­ja ver­kos­sa.

Digi­mark­ki­noin­nin rek­ryil­moi­tuk­sis­ta huo­maa, että tilan­tee­seen ollaan havah­tu­mas­sa. Osin ollaan kui­ten­kin menos­sa ojas­ta alli­koon. Ilmoi­tuk­sis­sa usein etsi­tään some­san­ka­ria tai digi­gu­rua, joka hoi­taa kai­ken digi­taa­li­seen sisäl­lön­tuo­tan­toon liit­ty­vän hel­pos­ti, nopeas­ti ja lähes ilmai­sek­si.

Mitä miel­tä olet­te? Onko ole­mas­sa kaik­keen yksin pys­ty­viä digi­mark­ki­noi­jia vai onko avain onnis­tu­mi­seen sit­ten­kin tii­mi­työs­sä, jos­sa myös asia­kas on tii­viis­ti muka­na?

Kat­ri Sauk­ko, Digi­tal mar­ke­ting trai­nee

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me