fbpx

Lun­ki ja luja, kiva ja kova – olet­ko uusi luo­va joh­ta­jam­me?

Hel­sin­gin toi­mis­tol­lam­me on avoin­na unel­ma­pes­ti luo­val­le joh­ta­jal­le. Moi­nen saa joh­det­ta­vak­seen tii­min, jos­sa on uniik­kia osaa­mis­ta ja tol­kut­to­mas­ti kun­nian­hi­moa. Luo­van joh­ta­jan teh­tä­vä­nä­si – para­hin luki­ja ja haki­ja – on liet­soa hei­dät yllät­tä­viin suo­ri­tuk­siin.

Ken­ties olet AD, joka on val­mis luo­vak­si joh­ta­jak­si. Digi­taa­li­suu­den tun­net sik­si kat­ta­vas­ti, että tie­dät kuin­ka brän­di ja kau­pal­li­set kon­ver­siot saa­daan koh­taa­maan kum­man­kin tavoit­teet toteut­ta­vas­ti.

Mil­lai­nen Työ­maa on työ­paik­ka­na?

Luo­van työn täy­tyy olla kivaa, muu­ten suun­nit­te­lu sak­kaa. Ei työ meil­lä­kään aina auvois­ta ole, mut­ta pyr­ki­mys iloi­seen ja kan­nus­ta­vaan työym­pä­ris­töön on kova. Teem­me kaik­ki yhdes­sä, tit­te­lei­hin tui­jot­ta­mat­ta. Meil­lä uskal­taa.

Työ­maan Twin Peaks: Hel­sin­ki ja Oulu

Työ­maal­la työs­ken­te­lem­me kah­den kau­pun­gin jen­gis­sä. Monen mie­les­tä se on vir­kis­tä­vää; visii­tit ja yhdes­sä teke­mi­nen ris­tiin Hel­sin­gin ja Oulun välil­lä. Pyrim­me tör­mäyt­tä­mään toi­mi­pis­tei­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon.

Yhteen­sä mei­tä on vajaat 30, ja jat­kos­sa entis­tä enem­män. Hie­noa, että juu­ri sinä­kin luet tätä jut­tua: ter­ve­tu­loa mes­siin.

Mitä odo­tat luo­val­ta joh­ta­jal­ta, Työ­maan tj Juha?

”Tun­net työ­ka­lu­pak­ki­si hyvin ja olet onnis­tu­nut mita­tus­ti tapauk­ses­sa jos toi­ses­sa­kin. Tie­dät kuin­ka raken­ne­taan suur­ta ja koko­nais­val­tais­ta, mut­ta osaat vali­ta oikeat työ­ka­lut pie­nem­män­kin kios­kin päi­vit­tä­mi­sek­si.”

”Oli­si mah­ta­vaa, jos tun­net into­hi­moa tii­mi­si aut­ta­mi­ses­sa ja ohjaa­mi­ses­sa entis­tä parem­mak­si. Nos­tat riman roh­keas­ti kor­keal­le, ja osaat ker­toa oikeat askel­mer­kit, jot­ta rima tii­mil­tä­si myös ylit­tyy. Des­poo­tit älkööt vai­vau­tu­ko.”

Pal­jon pyy­de­tään, mut­ta mitä tar­jo­taan?

Kis­sa kii­tok­sel­la elää, joten tar­joam­me sinul­le muka­van ja kehit­ty­vän työyh­tei­sön lisäk­si kil­pai­lu­ky­kyi­set edut. Työ­maan tuo­re stra­te­gia on kas­vua var­ten suun­ni­tel­tu. Onnis­tu­mi­sen myö­tä myös part­ne­ruus on mah­dol­lis­ta.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me