fbpx

Työ­maa on val­mis­tau­tu­nut GDPR-aika­kau­teen

Tou­ko­kuun 25. päi­vä voi­maan astu­va Euroo­pan unio­nin tie­to­suo­ja-ase­tus edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä ja orga­ni­saa­tioil­ta hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vien käy­tän­tö­jen tar­kis­ta­mis­ta.

Työ­maal­la ase­tuk­seen on varau­dut­tu kou­lut­ta­mal­la kaik­ki työ­maa­lai­set, ja jär­jes­tä­mäl­lä GDPR-tuki­pal­ve­lu­ja Työ­maan asiak­kail­le.

Pidäm­me tär­keä­nä, että asiak­kai­dem­me asiak­kai­den tie­to­ja käsi­tel­lään arvok­kaas­ti ja fik­sus­ti”, Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä sanoo.

Toi­sin kuin direk­tii­vi, ase­tus on sel­lai­se­naan vel­voit­ta­va. Laki­muu­tos tun­ne­taan parem­min GDPR-ase­tuk­se­na, joka on lyhen­ne sanois­ta Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion.

Käsit­te­lyyn liit­ty­vät vaa­ti­muk­set ovat kai­ken­ko­koi­sel­le yri­tyk­sil­le samat, eli hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät muu­tok­set eivät lii­ty yri­tyk­sen kokoon vaan käsi­tel­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen arka­luon­tei­suu­teen.

Jokai­nen EU-kan­sa­lai­nen saa ase­tuk­sen myö­tä oikeu­den tar­kis­taa, mil­lais­ta tie­toa kukin yri­tys on hänes­tä kerän­nyt, ja miten tie­toa käsi­tel­lään. Käy­tän­nös­sä ase­tus vel­voit­taa yri­tyk­set laa­ti­maan tie­to­suo­ja­se­los­teen, jos sel­lais­ta ei jo val­miik­si ole.

EU on vauh­dit­ta­nut toi­meen­pa­noa sank­tioil­la, jot­ka ovat tun­tu­via, jos ase­tus­ta lai­min­lyö­dään tahal­li­ses­ti ja häi­käi­le­mät­tö­mäs­ti. Ase­tus on tul­lut viral­li­ses­ti voi­maan jo kak­si vuot­ta sit­ten, mut­ta täy­tän­töön­pa­no­kel­poi­nen sii­tä tulee 25. tou­ko­kuu­ta.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me