fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka vas­taa somes­ta?

Nyky­ään on jo ole­tus, että yri­tyk­sil­lä on päte­vät net­ti­si­vut ja kiin­nos­ta­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat. Voin aina­kin itse myön­tää stalk­kaa­va­ni esi­mer­kik­si ravin­to­loi­den ruo­ka­lis­to­ja ja annos­ku­via somes­ta jo ennen pöy­tä­va­rauk­sen teke­mis­tä. Tun­tuu tur­val­li­sem­mal­ta vali­ta pöy­tä ravin­to­las­ta, jon­ka ruo­an tie­dän näyt­tä­vän hyväl­tä ja saa­neen hyvää palau­tet­ta. Mikä­li yri­tyk­sen sivut on köy­käi­set tai nii­tä ei ole eikä somes­ta­kaan löy­dy juu­ri mitään sisäl­töä, on help­po siir­tyä kil­pai­li­jan sivuil­le, jol­ta sel­lais­ta löy­tyy.

Sosi­aa­li­nen media on teho­kas mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän väli­ne. Sen avul­la yri­tys­ten on help­po luo­da uusia asia­kas­suh­tei­ta ja yllä­pi­tää jo ole­mas­sa ole­via. Ilmei­ses­ti somen mah­dol­li­suu­det on alet­tu Suo­mes­sa sisäis­tää, sil­lä nel­jäs­sä vuo­des­sa sosi­aa­li­sen median käyt­tö yri­tyk­sis­sä on lisään­ty­nyt 25 pro­sent­tia. Vuon­na 2017 jo 63 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä käyt­ti sosi­aa­lis­ta medi­aa. (Tilas­to­kes­kus, 2017)

Ei kui­ten­kaan rii­tä, että vain ollaan somes­sa. Laa­du­kas ja aktii­vi­nen sisäl­tö on kai­ken avain, mut­ta sel­lai­sen tuot­ta­mi­nen vaa­tii aikaa sekä resurs­se­ja. Tämän vuok­si somen stra­te­gi­aa oli­si syy­tä suun­ni­tel­la: Mitä jul­kais­taan? Mil­loin jul­kais­taan? Kuka jul­kai­see? Kysy­myk­sis­tä vii­mei­nen on oleel­li­nen, sil­lä yri­tyk­ses­sä oli­si hyvä olla hen­ki­lö, jol­la on pää­vas­tuu somes­ta ja käsi­tys kana­vien isois­ta lin­jois­ta. Toteu­tuk­seen vaih­toeh­to­ja on monia:

– Yri­tyk­sel­lä voi olla yksi some­vas­taa­va, joka pää­työ­nään huo­leh­tii yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta.
– Some­vas­taa­va voi olla viral­li­sel­ta työ­ni­mik­keel­tä jotain muu­ta ja olla vas­tuus­sa yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta muun työn ohes­sa.
– Vas­tuu yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta voi­daan jakaa muu­ta­mal­le yri­tyk­sen hen­ki­löl­le tai jopa kai­kil­le, jol­loin sosi­aa­lis­ta medi­aa päi­vi­te­tään esi­mer­kik­si vuo­ro­vii­koin.
– Vas­tuu sosi­aa­li­ses­ta medias­ta voi­daan ulkois­taa esi­mer­kik­si suun­nit­te­lu­toi­mis­tol­le.

Yhden some­vas­taa­van etu­na ovat suun­ni­tel­mal­li­suus ja sel­keät raa­mit teke­mi­sel­le. Kun some on yhden ihmi­sen käsis­sä, teke­mi­nen on täs­mäl­lis­tä ja sii­nä on var­mim­min jokin punai­nen lan­ka. Kun some­vas­taa­va­na ole­mi­nen on pää­työ, sii­hen on huo­mat­ta­vas­ti enem­män aikaa panos­taa, joten jul­kai­sut ovat toden­nä­köi­ses­ti laa­duk­kaam­pia.

Toi­saal­ta yhden ihmi­sen teke­mäs­sä sisäl­lös­sä on omat vaa­ran­sa. Sisäl­tö voi her­käs­ti muut­tua itse­ään tois­ta­vak­si, jos some­vas­taa­va ruti­noi­tuu lii­kaa omaan työ­hön­sä. Täs­tä näkö­kul­mas­ta aja­tel­tu­na some­tii­mi voi olla hyvä rat­kai­su, jol­loin moni­puo­lis­ta ja mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä voi ideoi­da ja teh­dä yhdes­sä usean ihmi­sen voi­min. Täl­löin tuli­si kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta yri­tyk­sen äänen­sä­vyyn. Äänen­sä­vyn tuli­si pysyä saman­lai­se­na, vaik­ka kir­joit­ta­ja vaih­tui­si­kin.

Ulkois­ta­mal­la some­vas­tuu voi­daan pois­taa taak­kaa yri­tyk­sen har­teil­ta ja var­mis­taa laa­du­kas sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen kana­vil­le aktii­vi­ses­ti. Täl­löin kui­ten­kin spon­taa­nit tilan­ne­ku­vat ja –videot voi­vat jää­dä otta­mat­ta.

Ei ole yhtä ja oike­aa tapaa hoi­taa yri­tyk­sen somea. Kai­kes­sa on puo­len­sa, tilan­teet ovat hyvin tapaus­koh­tai­sia ja riip­pu­vat esi­mer­kik­si yri­tyk­sen koos­ta ja resurs­seis­ta. Jos to do –lis­tal­la on kui­ten­kin some­stra­te­gian teroi­tus­ta, ensim­mäi­nen kysy­mys voi­si olla: kuka vas­taa somes­ta?

Johan­na Laak­ko­nen, copyw­ri­ter-har­joit­te­li­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me