fbpx

Luo­va Työ­maa yhteis­työ­hön kol­men jul­ki­sen toi­mi­jan kans­sa

Luo­va Työ­maa on valit­tu tänä syk­sy­nä toteut­ta­maan usei­ta Oulun kau­pun­gin ja sen läheis­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den brän­di- ja mark­ki­noin­ti­rat­kai­su­ja. Koor­di­naa­tin visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lu ja Oulun lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­ma ensi vuo­del­le ovat alku­te­ki­jöis­sään, Lin­nan­maan alu­een vies­tin­nän ja brän­din suun­nit­te­lu yhdes­sä usei­den toi­mi­joi­den kans­sa on puo­les­taan jo hyväs­sä vauh­dis­sa.

”Olem­me erit­täin innois­sam­me, että pää­sem­me tuo­maan asian­tun­te­mus­tam­me näi­hin pro­jek­tei­hin”, Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä iloit­see.

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen tavoit­tee­na on tul­la entis­tä tun­ne­tum­mak­si ja lisä­tä oulu­lais­ten kiin­nos­tus­ta lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja koh­taan. Ilmeen­sä uudis­ta­va osaa­mis­kes­kus Koor­di­naat­ti on nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja tar­joa­va toi­mi­ja, joka on valit­tu yhdek­si val­ta­kun­nal­li­sek­si nuo­ri­soa­lan osaa­mis­kes­kuk­sek­si. Sen toi­min­taa rahoit­taa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö. Lin­nan­maan alu­een vies­tin­nän ja brän­din suun­nit­te­lu liit­tyy puo­les­taan ennen kaik­kea sii­hen, että Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu muut­taa Lin­nan­maan kam­puk­sel­le syk­syl­lä 2020.

”Pel­käs­tään näi­den kol­men työn poh­jal­ta voi teh­dä huo­mion, että Työ­maal­ta löy­tyy asian­tun­ti­joi­ta moneen läh­töön. Olem­me­kin tuot­teis­ta­neet pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­teen koko­nai­suu­teen, jot­ta pys­tyi­sim­me pal­ve­le­maan kaik­kia asiak­kai­tam­me entis­tä läpi­nä­ky­väm­min ja suo­ra­vii­vai­sem­min”, Mik­ki­lä huo­mioi.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me