fbpx

Luo­va Työ­maa toteut­ti videot lii­kun­ta­pal­ve­lui­den mark­ki­noin­tiin

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut kil­pai­lut­ti vii­me syk­sy­nä mark­ki­noin­ti­kump­pa­nin­sa ja Luo­va Työ­maa vei voi­ton. Tavoit­tee­na lii­kun­ta­pal­ve­luil­la on ennen kaik­kea kan­nus­taa oulu­lai­sia liik­ku­maan, mut­ta lisäk­si se halu­aa vies­tiä kau­pun­gin tar­joa­mis­ta moni­puo­li­sis­ta lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta. Myös visu­aa­li­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta oli pulaa.

Yhteis­työ on aloi­tet­tu ja ensim­mäi­se­nä aske­lee­na lii­kun­ta­pal­ve­luil­le toteu­tet­tiin videot ajan­koh­tai­sis­ta lii­kun­ta­la­jeis­ta some­käyt­töä var­ten – Työ­maan oman tii­min voi­min.

Kan­ta­va­na tee­ma­na videois­sa on lii­kun­nan mah­dol­lis­ten estei­den taklaa­mi­nen ja nyky­päi­vän suu­rin lii­kun­nan haas­ta­ja – ruu­tu. Videot vies­ti­vät moni­puo­li­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta mata­lan riman lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta Oulus­sa.

Videot toi­mi­vat osa­na lii­kun­ta­pal­ve­lui­den some­kam­pan­jaa, jon­ka tun­nuk­se­na on peli­kent­tien lai­doil­ta­kin tut­tu “Ylä­ri­ma alas, sinä olet paras!” ‑kan­nus­tus­huu­to. Tun­nus kiteyt­tää yhteen Oulun lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tavoit­teen – kan­nus­taa jokais­ta oulu­lais­ta läh­te­mään liik­keel­le.

Kurk­kaa alta videot:

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me