fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Hyvä brän­di on kuin apu­rat­taat tuu­li­sel­la sääl­lä

Mar­ras­kuus­sa vii­si­ke­säi­nen lap­se­ni sai papal­taan kuva­vies­tin kesä­mö­kil­lä hiip­pai­le­vas­ta Tah­vo-ton­tus­ta. Vii­si­vuo­tias äkkä­si heti, että ton­tul­la oli papan housut jalas­saan, joten hän osa­si koo­ta pala­pe­lin pala­set yhteen: Tah­vo-tont­tu on varas­ta­nut papan housut.

Kun Jou­lu­pu­kin ja tont­tu­jen brän­diar­vo on koh­dal­laan, pie­net reaa­li­maa­il­man epä­loo­gi­suu­det eivät nujer­ra sen mah­tia vii­si­vuo­ti­aan mie­len­mai­se­mas­sa – päin­vas­toin hän pyr­kii täyt­tä­mään epä­loo­gi­suu­det mie­li­ku­vi­tuk­sel­laan.

Rei­lut vii­si vuot­ta sit­ten tut­ta­va­ni esit­te­li minul­le puhe­lin­taan, jota koris­te­li kuva purais­tus­ta ome­nas­ta. Olin vas­ti­kään otta­nut sel­vää sil­lois­ten äly­pu­he­lin­ten omi­nai­suuk­sis­ta ja hin­ta-laa­tusuh­teis­ta, joten kysyin hänel­tä ome­nai­sen puhe­li­men näy­tön tark­kuu­des­ta. Tut­ta­va­ni tote­si hänen näyt­tön­sä ole­van Reti­na. Kun kysyin uudes­taan näy­tön pik­se­li­mää­räs­tä, hän kat­soi minua kuin hal­paa mak­ka­raa ja tote­si, että ”se on Reti­na”.

Apple oli saa­nut hänet usko­maan tuot­tee­seen­sa samal­la lujuu­del­la kuin vii­si­vuo­tias uskoo Jou­lu­puk­kiin. Kun näyt­tö oli Reti­na, ei sen pik­se­li­mää­räl­lä ollut väliä, vaik­ka se oli tosia­sial­li­ses­ti keh­nom­pi kuin ete­lä­ko­rea­lai­sel­la kil­pai­li­jal­la.

Jos­kus 90-luvul­la naa­pu­ris­sa asu­va minua muu­ta­man vuo­den van­hem­pi poi­ka tuli erää­nä kesä­nä mel­kein oves­ta läpi ja syyt­ti isää­ni hokien ”se olit sinä, se olit sinä”. Jäl­keen päin minul­le sel­vi­si, että näp­pä­rä poi­ka oli nau­hoit­ta­nut Jou­lu­pu­kin vie­rai­lun c‑kasetille edel­li­se­nä jou­lu­aat­to­na, ja kun kesä mur­si jou­lun tai­an, uudel­leen­kuun­te­lu pal­jas­ti Jou­lu­pu­kin par­ran taka­na lah­jo­ja jaka­neen hah­mon hen­ki­löl­li­syy­den.

Esi­merk­ki ei viit­taa Jou­lu­pu­kin brän­din heik­kou­teen. Vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­la jul­kais­tiin alus­ta­via tulok­sia brit­ti­läi­sen yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin las­ten uskoa Jou­lu­puk­kiin. Sen mukaan kes­ki­mää­rin 8‑vuotiaana lap­sen päät­te­ly­ky­vyt ja ympä­ris­tö alka­vat tar­jo­ta niin vää­jää­mät­tö­miä todis­tei­ta Jou­lu­puk­kia vas­taan, että usko alkaa väki­sel­lä hor­jua.

Vuo­den 2018 brän­dien arvo­ja mit­taa­van rapor­tin perus­teel­la ome­na­pu­he­li­mien val­mis­ta­jan brän­di on enem­män kuin kun­nos­sa. Sen brän­din arvo on heti kak­kos­si­jal­la samas­ta maas­ta tule­van kir­ja­kau­pan jäl­keen. Vuo­den 2019 raport­ti jul­kais­taan rei­lun parin vii­kon pääs­tä, ja purais­tun ome­nan brän­diar­vo säi­lyy var­mas­ti arvok­kaim­pien jou­kos­sa.

Mikä on tari­nan ope­tus? Kun brän­di on kun­nos­sa, sii­hen voi vähin­tään väliai­kai­ses­ti noja­ta, kun kil­pai­li­ja tai kiel­tei­nen uuti­nen uhkaa bis­nes­tä. Hyvä brän­di on kuin apu­rat­taat, kun tuu­li uhkaa pyö­rän tasa­pai­noa.

Tot­ta kai kun­nos­sa ole­va brän­di vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti kaik­keen muu­hun­kin – se lisää myyn­tiä ja katet­ta, jon­ka tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta voi periä.

Vil­le Koi­vu­nie­mi, crea­ti­ve

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me