fbpx

Maa­il­man par­haak­si valit­tu gini pukeu­tui Työ­maan desig­niin

Suo­ma­lai­sen Nor­dic Pre­mium Beve­ra­gesin ja Chef & Che­va­lier’sin yhteis­työs­sä luo­ma Arc­tic Blue Gin sai arvoi­sen­sa ilmeen ja äänen Työ­maan Hel­sin­gin toi­mis­ton suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä.

Ensi­luok­kai­sen arte­saa­ni­gi­nin hie­nos­tu­nut pak­kaus­de­sign sai välit­tö­mäs­ti osak­seen pait­si ylis­tys­tä myös pal­jon kan­sain­vä­lis­tä näky­vyyt­tä: Arc­tic Blue Gin kruu­nat­tiin maa­il­man par­haak­si ginik­si Spi­rit of the Year 2018 ‑pal­kin­nol­la kan­sain­vä­li­ses­sä Spi­rits Awards 2018 ‑kil­pai­lus­sa, joka jär­jes­tet­tiin kulu­neel­la vii­kol­la Sak­sas­sa.

Ilo­mant­sis­sa maam­me van­him­mal­la vii­ni­ti­lal­la tis­la­tun arte­saa­ni­gi­nin maku- ja aro­mi­pro­fii­li van­git­se­vat suo­ma­lai­sen mus­tik­ka­met­sän tuok­sun aamu­kas­teen aikaan, mikä hur­ma­si myös kil­pai­lun kan­sain­vä­li­sen tuo­ma­ris­ton.

Tapah­tu­maa pide­tään ylei­ses­ti alan­sa maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja vas­taa­va­na kil­pai­lu­na. Sii­hen osal­lis­tuu vuo­sit­tain sato­ja juo­mia ympä­ri maa­il­man. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­to arvioi Arc­tic Blue Ginin ainut­laa­tui­sek­si maa­il­man­luo­kan tuot­teek­si, ja huip­pu­pis­tei­den­sä ansios­ta (95,8/100) se pal­kit­tiin lisäk­si tupla­kul­lal­la.

Arc­tic Blue Ginin, kuten myös Nor­dic Pre­mium Beve­ra­ge­sin, brän­di-ilme, äänen­sä­vy sekä kan­sain­vä­li­set mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit on luo­tu Työ­maal­la.

”Valit­sim­me Työ­maan sii­tä syys­tä, että olen aiem­pi­na vuo­si­na teh­nyt eri­näi­siä lyhyt- ja pit­kä­kes­toi­sia pro­jek­te­ja hei­dän kans­saan. Työn laa­tu on ollut aina erin­omais­ta ja esia­se­te­tut tavoit­teet aina saa­vu­tet­tu. Itsel­le­ni tär­kein­tä on kui­ten­kin ollut se, että Työ­maal­la asia­kas­ta ja asiak­kaan tar­pei­ta kuun­nel­laan, kun­nioi­te­taan ja tar­vit­taes­sa haas­te­taan­kin spar­raa­mal­la”, ker­too Arc­tic Blue Ginin Brand Direc­tor Mik­ko Spoof.

Arc­tic Bluen kieh­to­vaan tari­naan sekä Työ­maan Hel­sin­gis­sä ja Oulus­sa suun­nit­te­le­miin Nor­dic Pre­mium Beve­ra­ge­sin net­ti­si­vui­hin voi tutus­tua osoit­tees­sa nordicpremiumbeverages.com

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me