fbpx

Työ­maa ja Pas­ka kau­pun­ni kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-semi­fi­naa­liin

Kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-kil­pai­lu kehit­tää mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­osaa­mis­ta kun­ta-alal­la nos­ta­mal­la esil­le oival­ta­vaa ja tulok­sel­lis­ta mark­ki­noin­tia ja vies­tin­tää.

Suo­men mes­ta­ruu­des­ta kil­pai­le­vis­ta töis­tä tuo­ma­ris­to on valin­nut 10 semi­fi­naa­liin. Siel­tä löy­tyy myös Työ­maa ja Oulun Pas­ka kau­pun­ni ‑kam­pan­ja, jol­la 200 000 asuk­kaan Oulu päi­vit­ti mie­li­ku­van­sa ihmi­set akti­voi­val­la taval­la.

Kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin nyt 13. ker­ran. Pal­kin­not jae­taan kun­ta­mark­ki­noin­nin Pii­ri-yhteis­työ­ver­kos­ton tapah­tu­mas­sa Sei­nä­joel­la 16. tou­ko­kuu­ta.

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me