fbpx

Tun­teet tuot­ta­vat parem­min kuin jär­ki­sei­koil­la mai­nos­ta­mi­nen, ja sik­si tari­nan­ker­ron­taa tar­vi­taan entis­tä enem­män – Mar­ja Beri­sa aloit­ti copyw­ri­te­ri­na

Infor­maa­tio­tul­vas­sa huo­mion herät­tä­mi­nen, saa­ti sit­ten eduk­seen erot­tu­mi­nen, on entis­tä haas­ta­vam­paa. Voit­ta­mi­nen edel­lyt­tää kykyä puhu­tel­la oikei­ta ihmi­siä oikeal­la taval­la, niin että vies­ti koe­taan saman tien mer­ki­tyk­sel­li­sek­si. On onnis­tut­ta­va pysäyt­tä­mään, innos­ta­maan ja vakuut­ta­maan. Tämä aset­taa suun­nit­te­lu­työl­le poik­keuk­sel­li­sia vaa­ti­muk­sia, sil­lä vain voit­ta­jat muis­te­taan.

Vah­vis­taak­seen ase­maan­sa yhte­nä alan kirk­kaim­mis­ta vies­tin­ki­teyt­tä­jis­tä Luo­va Työ­maa kas­vat­ti kir­joit­ta­ja­re­surs­se­jaan heti alku­vuo­des­ta. Jouk­koi­him­me liit­tyi Mar­ja Beri­sa – osaa­va ja koke­nut copyw­ri­ter ja vies­tin­nän ammat­ti­lai­nen, joka toi myö­tä­jäi­si­nä pöy­tään ison kasan näke­mys­tä ja koke­mus­ta niin eri­lai­sis­ta kir­joi­tus­töis­tä kuin kon­sep­toin­nis­ta, media­suh­tei­den hoi­ta­mi­ses­ta ja yri­tys­ku­vien kir­kas­ta­mi­ses­ta. Koke­mus­ta täl­tä saral­ta on jo ker­ty­nyt esi­mer­kik­si Wärt­si­län ja VTT:n kal­tai­sil­le huip­puor­ga­ni­saa­tioil­le teh­dyis­tä töis­tä.

Mikä tär­kein­tä, Mar­ja on jouk­kue­pe­laa­ja, joka ymmär­tää tii­mi­työn mer­ki­tyk­sen. Paras lop­pu­tu­los syn­tyy sil­loin, kun pela­taan aidos­ti yhteen, koh­ti yhteis­tä tavoi­tet­ta.

”Ymmär­rän kuvan ja liik­keen tär­key­den, ja työs­ken­te­len suju­vas­ti ja suu­rel­la innol­la graa­fik­ko­jen ja valo­ku­vaa­jien kans­sa”, Mar­ja valot­taa laa­ja-alais­ta suh­tau­tu­mis­taan suun­nit­te­lu­työ­hön.

”Aloit­teel­li­suus, hyvä tilan­ne­ta­ju ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky aut­ta­vat sekä tii­mi­työs­sä että asiak­kai­den kans­sa käy­tä­vis­sä kes­kus­te­luis­sa.”

Laa­ja-alai­ses­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta hyvä­nä esi­merk­ki­nä ovat myös monet asia­kas­leh­ti­pro­jek­tit, joi­ta Mar­ja on vetä­nyt, myös itse­näi­ses­ti nii­tä myy­den.

Näil­tä askel­mer­keil­tä onkin hyvä läh­teä tuot­ta­maan teks­te­jä tar­vit­ta­vaan tyy­liin ja for­maat­tiin: Mar­jal­ta syn­ty­vät­kin suju­vas­ti niin slo­ga­nit, whi­te pape­rit, verk­ko­teks­tit, kään­nös­työt, some­si­säl­löt, uutis­kir­jeet ja mit­kä tahan­sa muut kir­joi­tuk­set. Filo­so­fian lisen­si­aat­ti­tut­kin­non ja yhdys­val­ta­lai­sen isän­sä perin­tö­nä Mar­ja tuot­taa vaa­ti­via teks­te­jä myös englan­nik­si. Tämä on mer­kit­tä­vä lisä­ar­vo eten­kin Luo­van Työ­maan monil­le kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­vil­le asiak­kail­le.

Ei siis mikään ihme, että copy-taus­tai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä odot­taa­kin suo­ras­taan innok­kaa­na Mar­jal­la vah­vis­te­tun suun­nit­te­lu­pop­poon­sa seu­raa­via tai­don­näyt­tei­tä.

”Nopeus, tark­kuus, idea­rik­kaus ja ammat­ti­tai­to höys­tet­ty­nä sopi­val­la sekoi­tuk­sel­la innos­tus­ta ja rea­lis­min­ta­jua on voit­ta­va yhdis­tel­mä sil­loin, kun luo­daan huo­mi­sen menes­tys­ta­ri­noi­ta. Voit­ta­jat usko­vat vah­vaan tari­naan ja vetoa­vat tun­tei­siin – se näkyy myös vii­van alla.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me