fbpx

Luo­va Työ­maa panos­taa asiak­kait­ten­sa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen – Mil­ja Sep­pä­lä aloit­ti asiak­kuus­joh­ta­ja­na

Vuo­si 2021 on alka­nut Luo­val­la Työ­maal­la kii­rei­sen kiin­toi­sa­na. Niin nykyi­set kuin uudet­kin asiak­kaat ovat täyt­tä­neet kalen­te­rit, ja mah­dol­li­suuk­sia lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kei­noin hyö­dyn­ne­tään aktii­vi­ses­ti. Haas­ta­vi­na aikoi­na ei para­ne jää­dä laa­ke­reil­leen: työn­teon mer­ki­tys menes­tyk­sen eteen on nyt entis­tä tär­keäm­pää.

Tähän uskoo myös uusi asiak­kuus­joh­ta­ja Mil­ja Sep­pä­lä, jon­ka moni­puo­li­nen koke­mus ja kol­le­goi­den jo nin­ja­mai­sek­si nimeä­mä osaa­mi­nen on otet­tu ilol­la vas­taan.

Mil­ja on lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­jä, kon­sep­toi­ja, stra­te­gi, asia­kas­pal­ve­li­ja ja pal­jon muu­ta, mut­ta ennen kaik­kea sosi­aa­li­nen ja pää­mää­rä­tie­toi­nen luon­ne. Mitä isom­pi haas­te, sitä hou­kut­te­le­vam­pi mah­dol­li­suus.

”Haas­teet on teh­ty rat­kais­ta­vik­si. Olen tot­tu­nut työs­ken­te­le­mään pai­nei­den­kin alla rat­kai­su­kes­kei­ses­ti”, Mil­ja valot­taa lähes­ty­mis­kul­maan­sa asia­kas­työ­hön.

”Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja inhi­mil­li­sen toi­min­ta­lo­gii­kan ymmär­tä­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa, kun kehi­te­tään vaik­ka­pa parem­pia pal­ve­lu­ja, tuot­tei­ta ja pro­ses­se­ja”, hän jat­kaa.

Mil­ja hal­lit­see­kin pal­ve­lu­muo­toi­lun monet työ­ka­lut ja mene­tel­mät. Niin brän­di­työn ja vies­tin­nän works­ho­pit kuin eri­lai­set fasi­li­toin­nit suju­vat napa­kas­ti ja tulos­ta tuo­den. Aikai­sem­pi koke­mus star­tu­pin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja esi­mer­kik­si Oulun yli­opis­ton ja Uni­res­tan hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä aut­taa näke­mään met­sän myös sil­loin, kun alaan vähem­män vih­kiy­ty­nyt vie­lä etsii pui­ta.

Mil­ja kokee­kin töi­den läh­te­neen Työ­maal­la suju­vas­ti käyn­tiin. Into kas­vaa teke­mi­sen myö­tä, joten asiak­kuuk­siin ja pro­jek­tei­hin on tar­tut­tu vah­val­la teke­mi­sen mei­nin­gil­lä.

”On hie­noa pääs­tä työs­ken­te­le­mään Työ­maan mie­len­kiin­tois­ten asiak­kuuk­sien kans­sa. Toi­von, että pää­sen omal­ta osal­ta­ni vah­vis­ta­maan nykyi­siä ja raken­ta­maan uusia menes­ty­viä kump­pa­nuuk­sia.”

Mil­ja antaa kii­tos­ta myös Työ­maan ”supe­ro­saa­val­le ja ‑muka­val­le” poru­kal­le, johon sujah­ta­mi­nen on käy­nyt hel­pos­ti ja suju­vas­ti.

Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä uskoo, että Mil­ja pys­tyy uute­na asiak­kuus­joh­ta­ja­na luon­te­vas­ti herät­te­le­mään eri­lai­sia aja­tus­mal­le­ja ja aut­ta­maan asiak­kai­ta löy­tä­mään rat­kai­su­ja, jot­ka aidos­ti tuke­vat hei­dän lii­ke­toi­min­taan­sa.

”Luo­va Työ­maa läh­tee aina liik­keel­le sii­tä, että mark­ki­noin­nil­la ja brän­däyk­sel­lä on saa­ta­va aikaan syvem­piä mer­ki­tyk­siä. Mil­jan koke­mus kon­sep­toin­nis­ta ja stra­te­gi­ses­ta ajat­te­lus­ta yhdis­tet­ty­nä asia­kas­kes­kei­seen toi­min­ta­ta­paan sopii tähän yhtä­löön suo­ras­taan poik­keuk­sel­li­sen hyvin.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me