fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Mitä robot­ti­hir­vi teki­si?

Hir­vi, ket­tu, robot­ti, vau­va, kuusi­kul­mio, kak­si­tois­ta. Kir­joi­tin tähän nämä kuusi sanaa suo­raan aja­tus­te­ni vir­ras­ta. Tyh­mäl­tä­hän tuo nyt kiel­tä­mät­tä kuu­los­taa. Mitä kaik­ki nyt ajat­te­le­vat. Ja vie­lä jul­ki­ses­ti inter­ne­tis­sä.

Ideoin­nin alus­sa voi olla vai­ke­aa antaa men­nä ja pääs­tää ne kai­kis­ta noloim­mat aja­tuk­set ilmoil­le. Var­mas­ti se naa­pu­ri­huo­neen Tuu­lik­ki­kin tui­jot­taa kum­mal­li­ses­ti seu­raa­vat nel­jä viik­koa, jos nyt tämän möläy­tän. Eihän nyt ole mitään jär­keä sanoa ääneen jotain, jon­ka jo kek­sies­sään tie­tää ole­van mah­do­ton­ta toteut­taa.

Pait­si että on sii­nä – pal­jon­kin. Kukaan ei voi etu­kä­teen tie­tää, mis­tä paras idea saa syn­tyn­sä. Juu­ri se yksi pie­ni huvit­ta­va miel­leyh­ty­mä, outo yhdis­tel­mä, kum­mal­li­nen kul­ma, joka tuli mie­leen työ­ka­ve­rin höl­mös­tä sut­kau­tuk­ses­ta, voi olla rat­kai­se­va teki­jä menes­tyk­sek­kään suun­nit­te­lun taka­na. Usein tois­ten sano­mat asiat saa­vat omat aivot kehit­te­le­mään sel­lai­sia asso­si­aa­tioi­ta, joi­ta ennen koko poru­kan ideoin­ti­ses­sioi­ta ei oli­si edes tien­nyt osaa­van­sa aja­tel­la.

Yhtei­set ideoin­tiworks­ho­pit lisää­vät yhteen­kuu­lu­vuut­ta sekä työyh­tei­sös­sä että myös asiak­kaan kans­sa. Kun kaik­ki uskal­ta­vat heit­täy­tyä ja roh­kais­tu­vat sano­maan idean­sa ääneen, se tii­vis­tää tun­net­ta sii­tä, että hei, me teh­dään tätä nyt yhdes­sä.

Tär­ke­ää alkui­deoin­nis­sa on totaa­li­nen nol­la­to­le­rans­si kai­kel­le kri­tii­kil­le – itseen ja mui­hin koh­dis­tu­val­le. Nega­tii­vi­nen palau­te ideas­ta tai miel­leyh­ty­mäs­tä saa hel­pos­ti ideoin­nin tys­sää­mään. Jos koko ajan täy­tyy miet­tiä, mil­lai­sen vai­ku­tel­man antaa, voi­vat par­haat aja­tuk­set jää­dä syn­ty­mät­tä ja sano­mat­ta ääneen.

Ne kuusi tyh­mää sanaa. Nii­tä­kin voi käyt­tää ideoin­nin tuke­na ja miel­leyh­ty­mien herät­tä­jä­nä. Mitä hir­vi teki­si, jos se koh­tai­si rat­kais­ta­van ongel­man? Entä vau­va? Jos ongel­mia oli­si­kin kak­si­tois­ta? Tai kak­si­tois­ta robot­ti­hir­veä?

Satu Sini­kum­pu, graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja ja kuvit­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me