fbpx

Muu­ta­ma täky Digi­tal Oulus­ta

Tors­tai­na 7.2. Digi­tal Oulu tar­joi­li puheen­vuo­ro­ja aina mark­ki­noin­nis­ta ja teko­ä­lys­tä kyber­tur­val­li­suu­teen.

Moxie­fyn Jen­na Perus ker­toi moder­nin mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suuk­sis­ta ja pai­not­ti mark­ki­noin­nin tär­ke­ää roo­lia syväl­lä orga­ni­saa­tiois­sa. Perus nos­ti esiin kol­me ajan­koh­tais­ta osa-aluet­ta: arvo­vies­tin­tä kan­nan­ot­toi­neen, per­so­noi­tu vies­tin­tä osta­ja­per­soo­nien ja osto­käyt­täy­ty­mi­sen kaut­ta sekä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti, jota voi aloi­tel­la vaik­ka­pa eri­lais­ten kil­pai­lu­jen avul­la.

Min­na Lau­ri­la Apsik­sel­ta taas puhui mark­ki­noin­nin auto­maa­tios­ta, jon­ka perus­ta­na toi­mi­vat mää­ri­tel­lyt seg­men­tit, oman yri­tyk­sen asia­kas­pol­ku­jen tun­te­mi­nen ja eri­lais­ten kipu­pis­tei­den ana­ly­soin­ti asia­kas­po­lun var­rel­la.

Hal­lit­tu­jen pal­ve­lui­den tuot­ta­ja Netoxin kehi­tys­joh­ta­ja Niko Can­de­lin puhui kes­tä­vän tie­to­tur­va­kult­tuu­rin raken­ta­mi­ses­ta yri­tyk­sis­sä. Yri­tyk­sil­lä on oikeus vaa­tia tie­to­tur­va-asioi­den huo­lel­lis­ta hal­lin­taa myös sidos­ryh­mil­tään kyber­hyök­käys kun voi kuu­le­man mukaan tapah­tua jopa akvaa­rion läm­pö­mit­ta­rin kaut­ta. Että näin.

Aiheen vaih­dut­tua ihmi­siin ja konei­siin OP:n Sami Kar­hu­nen poh­ti jäl­ki­pol­vien mah­dol­li­ses­ti ole­van huma­nis­te­ja, jot­ka tule­vat toi­meen konei­den kans­sa ja saa­vat käyt­tää vapaam­min omia vah­vuuk­si­aan. OP Lab­sis­sa muu­ten on täl­lä het­kel­lä mon­ta rau­taa tules­sa mie­len­kiin­tois­ten pro­jek­tien mer­keis­sä. Niis­tä var­mas­ti kuu­lem­me tule­vai­suu­des­sa.  

Lin­ke­dI­nin eri­kois­mies Tom Lai­ne ravis­te­li kuu­li­joi­ta hen­ki­löbrän­däyk­seen liit­tyen. Yri­tyk­sis­sä työn­te­ki­jöi­den oma vies­tin­tä on aina tär­ke­ää:

“Työn­te­ki­jöi­den roo­lit ovat muut­tu­mas­sa. Työn­te­ki­jä on aina orga­ni­saa­tion kas­vo­ku­va somes­sa toi­mies­saan, halusi tai ei.”

Jokai­sen kan­nat­taa miet­tiä, miten ja mis­sä kana­vis­sa omaa asian­tun­ti­juut­ta hae­taan. Lai­ne kehot­taa­kin tes­taa­maan hen­ki­löbrän­däys­tä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa puo­li vuot­ta – sen aika­na tulok­set alka­vat jo näkyä. Jos ei, teet jotain vää­rin tai vää­räs­sä pai­kas­sa.

Päi­vän lopuk­si laval­le aste­li odo­tet­tu F‑Securen Mik­ko Hyp­pö­nen. Hyp­pö­sen väri­käs puheen­vuo­ro käsit­te­li verk­ko­tur­val­li­suut­ta sekä yksi­lön että orga­ni­saa­tion näkö­kul­mas­ta. Hän puhui myös datan mer­ki­tyk­ses­tä nyky­maa­il­mas­sa. Face­boo­kin, Googlen ja mui­den tuot­tei­den käy­tös­tä ei mak­se­ta rahal­la, vaan anta­mal­la datam­me heil­le:

“Data on rahaa, data on val­taa.”

Datan käy­tös­tä tulee yhä koko­nais­val­tai­sem­paa, kun kodin lait­teet jää­kaap­pia ja pesu­ko­net­ta myö­ten siir­ty­vät äly­lait­tei­na verk­koon. Se myös tekee niis­tä haa­voit­tu­vai­sia.

Hyp­pö­nen ker­toi myös omas­ta yri­tyk­ses­tään olla käyt­tä­mät­tä Googlen tuot­tei­ta: lopul­ta hän jou­tui palaa­maan nii­den pariin yksin­ker­tai­ses­ti tuot­tei­den yli­voi­mai­suu­den takia. Lopuk­si Hyp­pö­nen pai­not­ti yri­tys­ten oman verk­ko­lii­ken­teen sään­nöl­lis­tä seu­raa­mis­ta, jot­ta kaik­ki poik­kea­va huo­ma­taan nopeas­ti. Verk­ko­hyök­kää­jien tak­tii­koi­ta kun ei tuli­si aliar­vioi­da.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me