fbpx

Vuo­den ensim­mäi­nen Dro­ne World Cup ran­tau­tuu Ouluun

Mikä ihmeen Dro­ne World Cup? No kil­padro­ne­jen kan­sain­vä­li­nen kisa tie­ten­kin. Dro­ne-kil­pai­lus­sa len­tä­jät otta­vat hyvän istu­ma-asen­non, lait­ta­vat lasit pää­hän ja peu­kut pys­tyyn. VR-lasit luo­vat aidon illuusion, jos­sa Dro­nen-len­nät­tä­jä tun­tee ole­van­sa len­to­ko­neen sisäl­lä. Ohjaus tapah­tuu kau­ko­sää­ti­men kaut­ta. Vauh­tia ja jän­ni­tys­tä riit­tää, sil­lä dro­neil­la len­ne­tään jopa 200 km/h vauh­dil­la!

Pää­sim­me suun­nit­te­le­maan täl­le ainut­laa­tui­sel­le tapah­tu­mal­le nimen, ilmeen ja verk­ko­si­vut.

Nimen ja visu­aa­li­sen ilmeen tär­keim­pi­nä ohjaa­vi­na teki­jöi­nä toi­mi­vat urhei­lu­maa­il­ma, kan­sain­vä­li­syys, kil­pai­le­mi­nen ja tule­vai­suus. Busi­nes­sOu­lu jär­jes­tää tapah­tu­man yhteis­työs­sä Suo­men dro­ne­liit­to FPV Fin­lan­din kans­sa.

Race of Dro­nes Oulu ran­tau­tuu koti­kau­pun­kiim­me 12.3.2019. Min­ne muu­al­le­kaan tämä eSpor­tia edus­ta­va tule­vai­suu­den hit­ti­la­ji parem­min sulau­tui­si kuin tek­no­lo­gia­kau­pun­kiim­me Ouluun?

Käy kat­so­mas­sa verk­ko­si­vut ja tule tapah­tu­maan mukaan: https://rod.oulu.com

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me