fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Jal­kau­te­taan tah­to­ti­laa – muo­ti­sa­nat teke­vät teks­tis­tä teen­näi­sen

Mil­tä kuu­los­taa, kun voi­mak­kaas­ti laa­jen­tu­nut yhtiö räm­pii vel­kaon­gel­mis­sa tai inno­vaa­tion jal­kaut­ta­mi­nen on vaa­ti­nut vah­vaa tah­to­ti­laa? Ovat­ko lauseet raik­kai­ta kie­lel­li­siä tuu­lah­duk­sia vai kulah­ta­nei­ta, vai­kea­sel­koi­sia ilmauk­sia? Aina­kin ne sisäl­tä­vät muo­ti­sa­no­ja, jot­ka voi­vat ärsyt­tää luki­jaa, vaik­ka kir­joit­ta­ja oli­si pyr­ki­nyt val­lan vas­tak­kai­seen lop­pu­tu­le­maan.

Kie­len­käyt­tö mai­non­nas­sa, somes­sa ja kai­ken­lai­ses­sa vies­tin­näs­sä on muo­tioi­kuil­le altis. Muo­ti­sa­nois­sa ei taval­laan ole sen enem­pää vikaa kuin muo­dik­kais­sa luo­muk­sis­sa muil­la­kaan elä­män osa-alueil­la, mut­ta kie­lel­lis­tä rik­kaut­ta ja eten­kin ilmauk­sien täs­mäl­li­syyt­tä tut­kail­les­sa eri­lai­set muo­ti-ilmauk­set aiheut­ta­vat tar­kal­le kie­len­käyt­tä­jäl­le kau­hun väris­tyk­siä. Kun muo­dik­kai­ta ilmauk­sia käy­te­tään jat­ku­vas­ti, ne syr­jäyt­tä­vät tiel­tään sisäl­lyk­sek­kääm­piä, tar­kem­pia sano­ja.

Muo­ti­sa­no­jen käyt­tä­jä kir­joit­taa teks­ti­ään ajat­te­le­mat­to­mas­ti miet­ti­mät­tä sitä, mitä todel­la halu­aa sanoa. Kos­ka muo­ti­sa­nat tun­ke­vat sil­miim­me ja kor­viim­me kaik­kial­la, nii­hin on help­poa ja vai­va­ton­ta tart­tua itse­kin. Jot­kut kir­joit­ta­jat pitä­vät muo­ti-ilmauk­sil­la höys­te­tyn kir­joi­tuk­sen tyy­liä eri­tyi­sen asial­li­se­na ja ajan­mu­kai­se­na, mut­ta luki­jan sil­mis­sä teks­ti saat­taa vai­kut­taa tur­han tär­keäl­tä ja teen­näi­sel­tä.

Muo­ti­sa­nat saat­ta­vat myös tar­peet­to­mas­ti kiin­nit­tää kai­ken huo­mion itseen­sä ja vie­vät luki­jan tui­ki tär­ke­ää mie­len­kiin­toa pois vies­tin pää­asial­li­ses­ta sisäl­lös­tä. Ei myös­kään ole tava­ton­ta, että muo­ti-ilmauk­set jopa ärsyt­tä­vät joi­ta­kin ihmi­siä niin pal­jon, että ne aja­vat tämän pois vies­tin lähet­tä­jän äärel­tä pit­käk­si­kin ajak­si – tätä­hän ei yksi­kään vies­ti­jä toi­vo.

Eri­tyi­sen epä­mää­räi­siä ja huo­mio­ta sekä ärsy­tys­tä herät­tä­viä sano­ja ovat kon­sult­ti- ja yri­tys­kie­len inno­vaa­tiot kuten tah­to­ti­la ja jal­kaut­taa. Mai­non­nan kie­leen voi­vat myös lip­sah­taa hel­pos­ti sel­lai­sia äärim­mäi­syyk­siä kuvaa­via sano­ja kuten hui­kea ja epä­muo­dol­li­sen kie­len jää­tä­vä.

Mai­nos- ja leh­ti­kie­li syn­nyt­tää suo­meen myös uusia yhdy­sad­jek­tii­ve­ja, esi­mer­kik­si nit­raat­ti­va­paa tai huu­mo­ri­ri­kas, sekä nii­den joh­dok­sia kuten huu­mo­ri­kas.

Muo­ti­sa­no­jen ja ‑ilmaus­ten muo­dos­tu­mi­seen vai­kut­ta­vat usein vie­raat kie­let. Suo­meen on lai­nat­tu pal­jon ruot­sis­ta, mut­ta myös muis­ta kie­lis­tä. Indoeu­roop­pa­lais­ten kiel­ten pas­sii­vi­ra­ken­net­ta imi­toi­va toi­mes­ta-raken­ne on suo­mes­sa­kin van­ha, mut­ta on englan­ti mal­li­naan yleis­ty­nyt.

Lause Uusia mene­tel­miä on kehi­tel­ty tut­ki­joi­den toi­mes­ta on kie­lel­li­ses­ti häm­men­tä­vä ja ärsyt­tä­vä­kin: kun tut­ki­jat ihan oikeas­ti ovat kehit­tä­neet uusia mene­tel­miä, on sel­kein­tä muo­toil­la lause yksin­ker­tai­ses­ti vain Tut­ki­jat ovat kehi­tel­leet uusia mene­tel­miä.

Myös aito­ja, yleen­sä uudet lai­na­sa­no­ja saa­te­taan vil­jel­lä teks­teis­sä surut­ta. Sanat kuten ran­dom, semi ja about eivät aina­kaan huo­li­tel­tuun yleis­kie­leen käy, ja vapaa­muo­toi­sem­mis­sa­kin teks­teis­sä voi­vat hai­ta­ta luki­jan kes­kit­ty­mis­tä.

Luo­val­la alal­la kie­lel­lä lei­kit­te­ly on suo­ras­taan toi­vot­ta­vaa. Jokai­sel­la teks­til­lä on tar­peen­sa, ja usein luki­jan huo­mion herät­tä­mi­nen ja häm­mäs­tyt­tä­mi­nen on tär­ke­ää.

Sil­loin­kin kan­nat­taa muis­taa, että jokin ilmaus onnis­tuu kiin­nit­tä­mään luki­jan huo­mion par­hai­ten sil­loin, kun sitä käy­te­tään ensim­mäi­siä ker­to­ja, ja että kulah­ta­neet sanan­kään­teet saat­ta­vat kar­kot­taa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tie­hen­sä. Kuten suo­men kie­len dosent­ti Mat­ti Sade­nie­mi jo vuon­na 1959 tote­si, ”yksin­ker­tai­sin ilmaus on useim­mi­ten samal­la paras”.

Esi­merk­ke­jä on poi­mit­tu päi­vä­leh­dis­tä, Kie­li­toi­mis­ton sana­kir­jas­ta sekä seu­raa­vis­ta Kie­li­kel­lon artik­ke­leis­ta:

Suo­sia­ko vai kaih­taa muo­ti­sa­no­ja (Paa­vo Pulk­ki­nen, 1/1981)
Muo­ti­sa­nois­ta muo­dos­taa, tahol­ta ja toi­mes­ta (Mat­ti Sade­nie­mi 4/1989)
Hui­kean ket­te­rä rat­kai­su pelit­tää jää­tä­väs­ti (Riit­ta Hyvä­ri­nen, 1/2018)
Yhdy­sad­jek­tii­vit – muut­tu­via muo­ti-ilmauk­sia (Mar­jat­ta Palan­der, 1/2002)

Artik­ke­lei­ta on käy­tet­ty jutun läh­tei­nä, ja ne ovat myös oivaa lisä­lu­ke­mis­toa.

Emi­lia Käs­mä, crea­ti­ve-trai­nee

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me