fbpx

Näil­lä yri­tyk­sil­lä menee hyvin

Vii­me vuo­si mer­kit­si kas­vua monel­le yri­tyk­sel­le Suo­mes­sa. Se näkyi eri tavoin: lukui­na, tekoi­na, eteen­päin menoi­na. Täs­sä vain muu­ta­mia poi­min­to­ja:
– Raken­nusa­lan uudis­ta­jan Leh­to Grou­pin lii­ke­vaih­to kas­voi 64 %.
– Pons­se on inves­toi­nut tuo­te­ke­hi­tyk­seen yli 82 mil­joo­naa euroa vuo­den 2010 jäl­keen.
– Älyk­käi­den valais­tus­rat­kai­su­jen Green­le­din lii­ke­vaih­to ylit­ti jo 18 mil­joo­naa.
– Tac­to­Tek kerä­si yli 20 mil­joo­naa rahoit­ta­jil­ta val­loit­taak­seen muo­viin vale­tul­la elekt­ro­nii­kal­laan maa­il­man auto­mark­ki­nat.
– OSAO, jos­ta tuli vuo­den alus­sa Suo­men suu­rin ammat­ti­kou­lut­ta­ja täyt­tä­mään työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­viä kas­vu­mark­ki­noi­ta, saa­vut­ti yhteis­haus­sa kaik­kien aiko­jen haki­jaen­nä­tyk­sen.
– Uuden nimen saa­nut kas­vu­kon­ser­ni DEN, johon kuu­lu­vat Design­ta­lo ja Finn­la­mel­li, pelas­taa Suo­men pien­ta­lo­mark­ki­noi­ta muut­to­val­miil­la puu- ja hir­si­ta­loil­la. Finn­la­mel­li inves­toi tänä vuon­na 1,2 mil­joo­naa Ala­jär­ven teh­taan uudis­ta­mi­seen.

Tämä kaik­ki kuu­los­taa aivan lois­ta­val­ta, vaik­ka kysees­sä on vain pie­ni otos suo­ma­lais­yri­tyk­siä, joi­den lii­ke­toi­min­ta todel­la kehit­tyy hyvää suun­taan. Mikä näi­tä, ja monia mui­ta menes­ty­jiä yhdis­tää? Työ­maa oli muka­na sii­vit­tä­mäs­sä näi­tä­kin yri­tyk­siä kas­vuun. Teh­dään niin tänä­kin vuon­na!

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me