fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Vies­ti ja saat muut mukaa­si

Joh­ta­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na teh­tä­vä­si on näyt­tää suun­taa tii­mil­le­si. Mono­lo­gin sijaan parem­min onnis­tut moni­puo­li­sen dia­lo­gin kei­noin.

Jos­kus val­taa oli tie­don pant­taa­mi­nen. Nyt todel­lis­ta val­taa on tie­don jaka­mi­nen.

Orga­ni­saa­tiois­sa on yhä varo­vai­suut­ta ja vies­ti­jä­nä toi­mi­vat teh­tä­vään nime­tyt ammat­ti­lai­set. Vaik­ka kah­vi­pöy­dis­sä ollaan pro­jek­teis­ta innois­saan, vies­tin­nän het­kel­lä kan­gis­tu­taan – voin­ko, kuka hyväk­syy, en minä, ei ole ker­rot­ta­vaa…

On var­mas­ti ker­rot­ta­vaa.

Jos Ruot­sin val­tion viral­li­nen Twit­ter-tili @sweden on satun­nais­ten kan­sa­lais­ten hal­lus­sa viik­ko ker­ral­laan, ehkä sinä­kin voit luot­taa omiin asian­tun­ti­joi­hi­si. Ja luo­tat­kin.

Ker­ro tii­mil­le­si että yri­te­tään ja teh­dään. Paran­ne­taan ja onnis­tu­taan. Kan­nus­ta tuo­maan esiin omaa asian­tun­ti­juut­ta ja orga­ni­saa­tion osaa­mis­ta – uuti­soi­mal­la, kes­kus­te­le­mal­la, kom­men­toi­mal­la, jaka­mal­la ja uut­ta sisäl­töä tuot­ta­mal­la.

Samal­la kun asian­tun­ti­joi­den tun­net­tuus kas­vaa työ­mark­ki­noil­la, myös orga­ni­saa­tion arvo ja roo­li kas­va­vat. Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va saa posi­tii­vi­sia pusu­ja ja työn­te­ki­jöi­den moti­vaa­tio nousee.

Aloi­ta, näy­tä esi­merk­kiä. Se jos mikä on edes­tä joh­ta­mis­ta. Aktii­vi­ses­ti koh­de­ryh­mien kans­sa kes­kus­te­le­vaa joh­ta­jaa seu­ra­taan. Vies­ti ja saat muut mukaa­si.

Mar­ko Sir­viö, copyw­ri­ter

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me