fbpx

Olet­ko sinä uusi Crea­ti­ve Lea­dim­me?

Olet­ko AD, jol­ta löy­tyy vah­vaa digi­taa­lis­ta osaa­mis­ta? Et myös­kään pel­kää hypä­tä visu­aa­li­sen lii­de­rin roo­liin. Hel­sin­gin toi­mis­tom­me kai­paa osaa­mis­ta­si. Työ­maal­la pää­set työs­ken­te­le­mään kun­nian­hi­moi­ses­sa jou­kos­sa sekä vauh­dit­ta­maan asiak­kai­dem­me lii­ke­toi­min­taa.

Luo­val­la Työ­maal­la pää­set käsik­si mie­len­kiin­toi­siin asiak­kuuk­siin, jois­sa olet val­mis hyp­pää­mään aktii­vi­seen roo­liin. Hans­kaat suu­rem­mat­kin koko­nai­suu­det aina brän­din raken­ta­mi­ses­ta kon­sep­toin­tiin.

Luo­va Työ­maa? Mik­si töi­hin Työ­maal­le?

Luo­vaa työ­tä muka­vien tyyp­pien ympä­röi­mä­nä, moni­puo­lis­ten asiak­kuuk­sien ins­pi­roi­ma­na. Osaa­mis­ta olem­me ker­ryt­tä­neet jo 20 vuot­ta, mut­ta uudis­tua emme unoh­da. Uniik­ki 30 hen­gen jouk­kom­me työs­ken­te­lee kah­den kau­pun­gin välil­lä Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä – ja pyrim­me tör­mäyt­tä­mään toi­mi­pis­tei­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Yhdes­sä teke­mi­nen vir­kis­tää!

Tar­jol­la on niin vas­tuu­ta, hyvät työ­ka­ve­rit kuin tuo­reim­mat työ­ka­lut. Kehit­ty­vän työyh­tei­sön lisäk­si tar­joam­me kil­pai­lu­ky­kyi­set edut.

Ter­ve­tu­loa rem­miin!

Lue lisää Crea­ti­ve Lea­din pai­kas­tam­me ja hae meil­le höm­miin.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me