fbpx

Ota OFFF

Mis­sä OFFF Barce­lo­na, siel­lä Työ­maan isku­ryh­mä. Mei­dän ikio­mat suun­nit­te­li­jam­me Satu, Jou­ni ja Tom­mi oli­vat oppi­mas­sa, ihas­tu­mas­sa ja tutus­tu­mas­sa mui­hin talent­tei­hin kol­mi­päi­väi­ses­sä design­kar­ke­los­sa.

Mikä OFFF on? Se on kan­sain­vä­lis­ten puhu­jien ja esi­tys­ten aree­na – paik­ka tava­ta, tutus­tua ja kur­kis­taa desig­nin, graa­fi­sen suun­nit­te­lun, videon ja ani­maa­tion nykyi­syy­teen ja tule­vai­suu­teen.

Työ­maan väkeä on ollut ins­pi­roi­tu­mas­sa OFFF:ssa vii­te­nä vii­me vuo­te­na.

”Pääl­lim­mäi­sek­si jäi aja­tus, että jokai­sel­la on oma tapa teh­dä ja kaik­ki suun­nit­te­li­jat on ainut­laa­tui­sia. Ja se, että ei pidä pelä­tä vai­kei­ta pro­jek­te­ja ja haas­tei­ta”, tuu­maa Satu.

”Oli tosi hie­noa näh­dä mui­ta visu­aa­li­sia suun­nit­te­li­joi­ta, ja huo­ma­ta, että kaik­ki kamp­pai­le­vat samo­jen asioi­den kans­sa. Ja samal­la sai ins­pi­raa­tio­ta, että mitä kaik­kea siis­tiä sitä itse­kin voi teh­dä.”

Jou­ni kuvaa OFFF:n ole­van breik­ki, jol­loin saa het­kek­si lait­taa luo­mi­sen tauol­le ja vain vas­taa­not­taa aja­tuk­sia ja visu­aa­li­suut­ta työs­tä­mi­sen sijaan.

Gavin Stran­gen ja James Whi­ten esi­tys oli kah­den tun­nin ilo­tu­li­tus sii­tä, mitä kaik­kea suun­nit­te­lul­la voi saa­da aikai­sek­si ja kuin­ka yksi hyvä asia joh­taa toi­seen.”

”Eri­lai­nen, mut­ta mie­len­kiin­toi­nen oli James Vic­to­ren puheen­vuo­ro, jos­sa hän kes­kit­tyi hen­ki­lö­koh­tai­seen kas­vuun, tsemp­pa­si suun­nit­te­li­joi­ta ja kan­nus­ti roh­keu­teen.”

OFFF on visua­lis­tien get-toget­her. Muka­na on maa­il­man­luo­kan suun­nit­te­li­joi­ta prin­tin, digin, kuvi­tuk­sen, ani­maa­tion ja videon puo­lel­ta, muis­tut­taa Tom­mi.

“Paras­ta antia on “pot­ku taka­lis­toon”. Syn­tyy tar­ve haas­taa itsen­sä: kat­soa asioi­ta uudes­ta pers­pek­tii­vis­tä ja sitä kaut­ta teke­mään parem­paa työ­tä.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me