fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Teko­ä­ly on uusi inter­net, vai onko?

Olin vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sel­la aamiai­sel­la. Puu­ron ja muna­kok­ke­lin lisäk­si kuu­li­joil­le tar­jot­tiin kol­me luen­toa teko­ä­lys­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kaik­ki puhu­jat oli­vat teko­ä­lyn asian­tun­ti­joi­ta – yksi lähes­tyi aihet­ta lii­ke­toi­min­nan, toi­nen data-ana­ly­tii­kan ja kol­mas tek­no­lo­gian kan­nal­ta. Kaik­ki oli­vat sitä miel­tä, että teko­ä­ly tulee mul­lis­ta­maan maa­il­mam­me, taval­la tai toi­sel­la. Muu­tos­ten suun­ta oli puhu­jien mie­les­tä pel­käs­tään hyvään suun­taan. Uhka­ku­via ei näh­nyt kukaan.

T2 – mitä tapah­tui?

Tuo­mio­päi­vän julis­ta­jat, joi­ta aamiai­sel­la ei ollut, näke­vät teko­ä­lyn kehi­tyk­ses­sä pal­jon pelot­ta­vaa. Kun tie­to­ko­ne tulee tie­toi­sek­si itses­tään, mihin se tar­vit­see enää ihmis­tä? Vai pitäi­si­kö sanoa ”hän”? Tie­toi­nen tie­to­ko­ne pys­tyy kehit­tä­mään itses­tään yhä parem­man ja tehok­kaam­man sel­lai­sel­la vauh­dil­la, että sitä on vai­kea edes kuvi­tel­la.

Kom­puut­te­ri ei tie­dä mitään

Suo­men kie­len sana tie­to­ko­ne on näi­hin päi­vään asti kuu­los­ta­nut omi­tui­sel­ta. Eihän kone tie­dä mitään, se vain las­kee. Se on com­pu­ter. Mut­ta miten pit­kään tämä pitää paik­kan­sa? Yksi luen­noit­si­jois­ta puhui teko­ä­lyn ohjaa­mat­to­mas­ta oppi­mi­ses­ta. Se tar­koit­taa, että teko­ä­lyä ei ope­te­ta enää data-vas­taus-pareil­la, vaan sil­le anne­taan pelk­kää dataa. Ja kun teko­ä­ly tekee oikei­ta rat­kai­su­ja, se pal­ki­taan – siis todel­la­kin, pal­ki­taan! Biteil­lä. Pal­kit­se­mi­seen liit­tyy jo vah­vas­ti sel­lai­nen sävy, että kyse on tie­toi­ses­ta mie­les­tä.

Teko­pe­liä

Mut­ta entä teko­ä­ly sana­na? Mitä se tuo meil­le mie­leen? Tekoa­jat­te­lua? Teko­ja­loil­la käve­le­vä teko­hah­mo, joka hymyi­lee teko­hy­myä? Kuka haluai­si olla teko­ä­ly­käs? Jos sin­gu­la­ri­teet­ti saa­vu­te­taan ja tie­to­ko­ne tulee tie­toi­sek­si itses­tään, niin veik­kaan että ensi töik­seen Hän lak­kaa käyt­tä­mäs­tä teko­ä­ly-sanaa.

Entä kuin­ka nämä aja­tuk­set ohjaa­vat aja­tuk­set tähän työ­viik­koon? Aina­kin lupaan, että yri­tän vält­tää teko­nok­ke­laa teks­tin­tuot­ta­mis­ta. Sen sijaan kes­ki­tyn sii­hen, mihin kone ei pys­ty: asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ana­lyy­siin tie­toa ja tun­net­ta yhdis­täen. Kau­hon ensin tie­toa ja sit­ten ete­nen intui­tion varas­sa. Fii­lis, maku ja haju ovat myös tär­kei­tä. Lopuk­si kei­tän syn­tee­si­sop­paa ja lusi­koin lau­ta­sel­le.

Ant­ti Lei­kas, PR Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me