fbpx

Oulus­po­ra-kam­pan­ja hui­pen­tuu Elli­noo­ran keik­kaan kesä­kuus­sa

Oulun kau­pun­gin Oulus­po­ra-kam­pan­ja hui­pen­tuu kesä­kuun alus­sa Elli­noo­ran akus­ti­seen keik­kaan rai­tio­vau­nus­sa. Luvas­sa on var­mas­ti iki­muis­toi­nen keik­ka niil­le onnek­kail­le, jot­ka sen pää­se­vät koke­maan – paik­ko­ja on nimit­täin rajoi­tet­tu mää­rä!

Oulun kau­pun­gin tun­net­tuut­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la raken­ta­van kam­pan­jan lop­pu­hui­pen­nuk­seen arvo­taan edel­leen lip­pu­ja kam­pan­jan kes­kuk­ses­sa eli osoit­tees­sa helsinki.oulu.com sekä esi­mer­kik­si Oulun kau­pun­gin sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa.

Elli­noo­ra, joka koris­taa myös Oulus­po­ran kyl­kiä, sopi kam­pan­jaan kuin nenä pää­hän, kos­ka hän on viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa Oulus­sa. Elli­noo­ran tun­ne­tuim­pia kap­pa­lei­ta ovat muun muas­sa Glit­te­ri, Ele­fan­tin pai­no, Lei­jo­na­ku­nin­gas ja Car­rie.

Työ­maa on ollut Busi­nes­sOu­lun ja Oulun kau­pun­gin vies­tin­nän kans­sa suun­nit­te­le­mas­sa ja toteut­ta­mas­sa Hel­sin­kiin suun­nat­tua Oulus­po­ra-vies­tin­tä­kam­pan­jaa, jon­ka tar­koi­tus on päi­vit­tää suo­ma­lais­ten Oulu-tie­tout­ta, ja ker­toa sii­tä, kuin­ka hie­no kau­pun­ki on kysees­sä kor­kean ICT-osaa­mi­sen lisäk­si myös peh­mei­den arvo­jen näkö­kul­mas­ta. Se on myös osa Oulun kau­pun­gin pyr­ki­myk­siä olla Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026.

Kam­pan­jan kes­kus on Oulus­po­rak­si ris­tit­ty rai­tio­vau­nu, joka on saa­nut kyl­kiin­sä iko­ni­sia Oulu-aihei­ta Työ­maan graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan Satu Sini­kum­mun toteut­ta­man kuvi­tuk­sen myö­tä. Kam­pan­ja on ollut käyn­nis­sä jou­lu­kuus­ta 2017 alkaen. Oulus­po­ra on tar­jon­nut hel­sin­ki­läi­sil­le moni­puo­li­sia oulu­lai­se­lä­myk­siä, kuten tier­na­poi­kien jou­lun­toi­vo­tuk­sen, kor­via huu­ma­van mies­kuo­ro Huu­ta­jien esi­tyk­sen sekä tubet­ta­ja Sita Sal­mi­sen täh­dit­tä­män tutus­tu­mi­sen poh­joi­seen opis­ke­li­jae­lä­mään.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me