fbpx

Sai­ja palaa Työ­maal­le vah­van Google-osaa­mi­sen kera

Luo­van Työ­maan uusi digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja Sai­ja Tark­ki on nume­roi­ta rakas­ta­va pedant­ti tyyp­pi, joka halu­aa teh­dä asiat aina mah­dol­li­sim­man hyvin. Pro­ses­sin läpi­nä­ky­vyys, jat­ku­va kehit­tä­mi­nen ja kat­ta­va rapor­toin­ti ovat onnis­tu­neen asia­kas­suh­teen perus­ta, hän tie­tää.

Sai­ja Tark­ki palaa tut­tuun taloon mie­li kor­keal­la. ”Luo­val­la Työ­maal­la yhdis­tyy luo­va suun­nit­te­lu digi­toi­mis­to-osaa­mi­seen. On hie­noa pääs­tä näke­mään ja teke­mään mark­ki­noin­tia laa­ja­na koko­nai­suu­te­na monio­saa­vas­sa tii­mis­sä.”

Taka­vuo­si­na Luo­val­la Työ­maal­la har­joit­te­li­ja­na, diplo­mi­työn­te­ki­jä­nä ja pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja­na työs­ken­nel­lyt Sai­ja on sit­tem­min val­mis­tu­nut diplo­mi-insi­nöö­rik­si ja kerän­nyt kan­nuk­sia digi­mark­ki­noin­nin teki­jä­nä.

Luo­van Työ­maan digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja­na aloit­ta­nut Sai­ja las­kee vah­vuuk­sik­seen kat­ta­van Google-osaa­mi­sen sekä halun ja tai­don löy­tää uusia jut­tu­ja asiak­kail­le – eli aut­taa hei­tä digi­mark­ki­noin­nin tehok­kai­den ja aina uusim­pien toi­min­ta­ta­po­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­sä.

”Asiak­kuuk­sis­sa on hyvä kai­ken teke­mi­sen kes­kel­lä kat­soa tule­vai­suu­teen ja miet­tiä mitä seu­raa­vak­si. Ei tyy­dy­tä saman van­han teke­mi­seen, vaan kehi­te­tään toi­min­taa.”
Dataoh­jat­tu mark­ki­noin­ti on tul­lut jää­däk­seen. Aina asiak­kaal­le ei kui­ten­kaan ole itses­tään sel­vää, miten mit­taa­mal­la paran­ne­taan mark­ki­noin­nin tehok­kuut­ta ja lii­ke­toi­min­nan tulok­sia.

”Hyö­ty­jen ker­to­mi­nen tar­vit­taes­sa ihan sel­ko­kie­lel­lä on tär­ke­ää.  Dataoh­jat­tu mark­ki­noin­ti ei vie nume­ro­hel­vet­tiin, vaan teho on sel­väs­ti mitat­ta­vis­sa ja rapor­toi­ta­vis­sa”, Sai­ja lupaa.

Digi­mark­ki­noin­nis­sa pää­see ket­te­räs­ti liik­keel­le

Ural­laan monia verk­ko­kaup­pa-asiak­kuuk­sia hoi­ta­nut Sai­ja koros­taa digi­mark­ki­noin­nin ket­te­ryyt­tä ja help­poa liik­keel­le läh­te­mis­tä. Jo pie­nel­lä panos­tuk­sel­la pää­see alkuun ja näke­mään posi­tii­vi­sia tulok­sia.

”Esi­mer­kik­si Google Adsis­ta ja SEOs­ta saa yhdes­sä todel­la vah­van ja toi­mi­van pake­tin. Ja tar­kas­ti sovi­tuil­la kus­tan­nuk­sil­la, jois­sa ei tule asiak­kaal­le yllä­tyk­siä. Asia­kas tie­tää tar­kas­ti mis­tä hän mak­saa ja mikä on hyö­ty.”

Google ja muut mark­ki­noin­ti­tek­no­lo­giay­ri­tyk­set kehit­tä­vät pal­ve­lu­jaan jat­ku­vas­ti ja nopeas­ti. Kun asia­kas tekee yhteis­työ­tä Sai­jan kal­tai­sen ser­ti­fioi­dun ammat­ti­lai­sen kans­sa, hän voi olla var­ma että käy­tös­sä ovat aina vii­mei­set tek­no­lo­giat ja tehok­kaim­mat työ­ka­lut.

”Osaa­van digi­mark­ki­noin­nin kump­pa­nin voi tun­nis­taa jo ensi­koh­taa­mi­sel­la: pro­ses­sin läpi­nä­ky­vyys, teh­dyt asia­kas­työt ja nii­den tulok­set, kam­pan­joi­den ja muun teke­mi­sen jat­ku­va kehit­tä­mi­nen, rapor­toin­nin kat­ta­vuus – sii­nä­pä vink­ke­jä todel­li­sen ammat­ti­lai­sen tun­nis­ta­mi­sek­si.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me