fbpx

Tärp­pi: Hyvä sisäl­tö syn­tyy digi­asian­tun­ti­jan ja teks­ti­suun­nit­te­li­jan yhteis­työs­tä

Sivus­to­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­taa useat Googlen mää­rit­te­le­mät sivus­ton omi­nai­suu­det. Osa niis­tä jää arvai­lu­jen varaan, kos­ka Google ei pal­jas­ta tark­kaa algo­rit­mi­aan.

Sivus­ton raken­ne ja tek­ni­set omi­nai­suu­det ovat tär­kei­tä näky­vyy­teen vai­kut­ta­via teki­jöi­tä, mut­ta myös sivus­ton sisäl­tö vai­kut­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen erit­täin olen­nai­ses­ti. Haku­ko­neop­ti­moin­nin tavoit­tee­na on nos­taa sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä orgaa­ni­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa.

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat + copyw­ri­te­rit = nume­roi­ta ja kir­jai­mia – ei kun jotain ihan muu­ta?

Haku­ko­neop­ti­moi­tua teks­ti­si­säl­töä luo­des­sa on hyvä kysyä, mitä sivul­le tule­va asia­kas hakee. Mikä on sivus­ton avain­sa­na? Onko sivus­to hae­tun tuot­teen tai pal­ve­lun per­soo­nal­li­nen näy­teik­ku­na?

Haku­ko­neet osaa­vat par­hai­ten lukea teks­ti­si­säl­töä. Sisäl­töä tuot­taes­sa on kui­ten­kin muis­tet­ta­va, että sivu­jen sisäl­tö on asiak­kai­ta var­ten, mut­ta myös haku­ko­nei­ta pal­ve­le­va. Nyky­ään ei enää rii­tä, että sivus­ton teks­tis­sä tois­te­taan avain­sa­na tar­peek­si mon­ta ker­taa, vaan sisäl­lön tulee olla laa­du­kas­ta ja tuo­ret­ta.

Luo­va Työ­maa tar­jo­aa digi­mark­ki­noin­nin pal­ve­lu­ja – hakusa­na­mai­non­taa, haku­ko­neop­ti­moin­tia sekä säh­kö­pos­ti- ja some­mark­ki­noin­tia. Ja mikä paras­ta, haku­ko­neop­ti­moi­tua sisäl­töä luo­des­sa digio­saa­jil­lam­me ovat apu­na koke­neet ja inno­va­tii­vi­set sisäl­lön­tuot­ta­jat.

Sisäl­tö­jä suun­ni­tel­taes­sa digi­mark­ki­noin­nin osaa­jat ja sisäl­lön­tuot­ta­jat yhdis­tä­vät osaa­mi­sen­sa tii­viik­si tii­mi­työk­si. Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat anta­vat vin­kit sisäl­töi­hin haku­ko­neet huo­mioi­den ja teks­ti­suun­nit­te­li­jat kir­joit­ta­vat teks­tit, jot­ka var­mas­ti erot­tu­vat mas­sas­ta.

Miten se meni­kään? 

Digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat + copyw­ri­te­rit = laa­du­kas­ta, erot­tu­vaa, käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­tä ja haku­ko­neop­ti­moi­tua sisäl­töä sivus­toil­le. Luo­van toi­mis­ton vah­vuus on ainut­laa­tui­nen sisäl­lön tuot­ta­mi­nen myös digi­mark­ki­noin­nis­sa.

Jos digi­mark­ki­noin­nin pal­ve­lut herät­ti­vät kiin­nos­tus­ta, ota roh­keas­ti yhteyt­tä! Kat­so­taan yhdes­sä, kuin­ka voim­me aut­taa juu­ri tei­tä! Voit tila­ta Luo­val­ta Työ­maal­ta myös ilmai­sen digia­na­lyy­sin. Nii­tä on jaos­sa kym­me­nel­le nopeim­mal­le. Voit lukea lisää aihees­ta tääl­tä.

Sai­ja Tark­ki, Digi­tal Mar­ke­ting Specia­list

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me