fbpx

Suun­nit­te­lim­me Oulun Suur­lä­he­tys­tön, jon­ka veto­nau­la­na ihas­tut­taa Ernest Law­son

Luo­va Työ­maa suun­nit­te­li Oulun kau­pun­gil­le ima­go­kam­pan­jan, jos­sa Oulun Suur­lä­he­tys­tö ja sen valo­voi­mai­nen Suur­lä­het­ti­läs – roo­lis­sa Ernest Law­son – val­loit­ta­vat Kam­pin kes­kuk­sen 7.–9. kesä­kuu­ta. Kam­pis­sa ohi­kul­ki­joi­ta hou­ku­tel­laan Ouluun asu­maan ja käy­mään päräyt­tä­vän ja eri­tyi­ses­ti oulu­lais­ta kult­tuu­ria esit­te­le­vän ohjel­man voi­mal­la.

Oulun kau­pun­gin kau­pun­ki­mark­ki­noin­nin stra­te­gi­se­na kump­pa­ni­na Luo­va Työ­maa suun­nit­te­lee Oulun kau­pun­gil­le suu­ret mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat.

“Teim­me kon­sep­tin suun­nit­te­lu­vai­hees­sa lujas­ti töi­tä, emme­kä pääs­tä­neet itseäm­me hel­pol­la. Alku­vai­hees­sa idea­läh­tö­jä oli pöy­däl­lä kym­me­niä, joi­ta läh­det­tiin rank­kaa­maan, arvioi­maan ja yhdis­te­le­mään”, Luo­van Työ­maan Oulun kau­pun­gin asiak­kuu­des­ta vas­taa­va asiak­kuus­joh­ta­ja Mari Yli­nam­pa sanoo.

Aidot tari­nat tuke­vat vies­tin peril­le­me­noa

Luo­va Työ­maa jat­kaa kam­pan­jan myö­tä tii­vis­tä yhteis­työ­tä Oulun kau­pun­gin kans­sa. Tämän­kin ima­go­kam­pan­jan tar­koi­tus on muis­tut­taa ete­lä­suo­ma­lai­sil­le, että Oulu on yli 200 000 asuk­kaan elä­vä ja nuo­re­kas kult­tuu­ri­kau­pun­ki, jon­ne muut­ta­mis­ta kan­nat­taa har­ki­ta vaka­vas­ti.

Täl­lä ker­taa kam­pan­ja nojaa vah­vas­ti Oulun suur­lä­he­tys­töön, sen mah­ta­vaan Oulun Suur­lä­het­ti­lää­seen – roo­lis­sa Ernest Law­son – ja sii­hen, että verk­ko­pal­ve­lus­sa ker­ro­taan Oulus­ta aito­jen tari­noi­den ja oikei­den työ­paik­ko­jen sekä opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sien avul­la. Lisäk­si asu­mi­sen edul­li­suut­ta Oulus­sa voi ihme­tel­lä reaa­lia­jas­sa myyn­nis­sä ole­vien asun­to­jen ja tont­tien muo­dos­sa.

“Tämä on jo kol­mas ima­go­kam­pan­ja, jol­la herät­te­lem­me hel­sin­ki­läi­siä ja iskos­tam­me ete­lä­suo­ma­lai­sil­le tie­tout­ta Oulus­ta, joka on mai­net­taan suu­rem­pi, urbaa­nim­pi ja kult­tu­rel­lim­pi – suo­ma­lai­nen suur­kau­pun­ki”, Luo­van Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Mik­ki­lä sanoo.

Aiem­mat­kin kam­pan­jat ovat suun­tau­tu­neet pää­kau­pun­ki­seu­dul­le.

“Rau­ta­tien­to­rin met­roa­se­man hal­tuun­ot­to Oulu-aihei­sil­la kuvil­la ja rai­tio­vau­nun – Oulus­po­ran – täyt­tä­mi­nen puo­lek­si vuo­dek­si Oulu-kuvi­tuk­sel­la sekä oulu­lai­sel­la kult­tuu­ril­la toi­mi­vat erin­omai­ses­ti. Sii­tä ker­to­vat myös kam­pan­joi­den tulok­set. Ensi­vai­ku­tel­ma on, että olem­me onnis­tu­neet täl­lä­kin ker­taa luo­maan nah­kam­me uudes­taan ja kam­pan­ja huo­ma­taan”, Mik­ki­lä sanoo.

Ima­go­kam­pan­jaan oleel­li­ses­ti liit­ty­vien videoi­den toteu­tuk­ses­ta vas­ta­si oulu­lai­nen video­tuo­tan­to­yh­tiö Mutant Koa­la.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me