fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: 5 vink­kiä aja­tus­ten avaa­mi­seen

Työ kuin työ, luo­va leik­ki on vaka­va asia.

Kata­jai­sen kan­sam­me kol­lek­tii­vi­nen har­ha on näh­dä työn­te­ki­jä pelk­kä­nä suo­rit­ta­ja­na, jon­ka arvon mää­rit­te­lee kone­mai­nen työ­pa­nos. Koneet tuot­ta­vat tehok­kaas­ti muo­tin mukais­ta, mut­ta eivät uut­ta ja ori­gi­naa­lia. Luo­via rat­kai­su­ja.

  1. Ota työ­to­ve­rei­ne­si aikaa ideoin­tiin, sil­lä luo­vuus viih­tyy seu­ras­sa ja seka­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa. Pitä­kää sään­nöl­li­nen päi­vä, jol­loin ideoit­te ilman rajo­ja. Askar­te­let­te aja­tuk­sil­la. Annat­te palaa ilman vaah­to­sam­mut­ti­mia ja tulos­pai­net­ta.
  2. Käy­tä idea­työ­ka­lu­ja (ja unoh­da pro­ses­si­kaa­viot). Asso­si­aa­tio­leik­ki, avain­sa­nat, 10 ide­aa 10 minuu­tis­sa, jat­ka tari­naa… netis­tä­kin löy­tyy monia mene­tel­miä, joi­den avul­la syn­tyy ihan uut­ta.
  3. Pis­tä EI-sana pan­naan: Yksi­kään aja­tus ei ole lii­an hul­lu tai tyh­mä tul­lak­seen sano­tuk­si. Päin­vas­toin. Kehi­tys­kel­poi­sim­mat erot­tu­vat kyl­lä lopul­ta muu­ten­kin jou­kos­ta.
  4. Mie­luum­min öve­rit kuin vaja­rit. Rajua läh­töä voi silo­tel­la sopi­vas­ti, mut­ta lii­an ilmei­nen ja sik­si puo­li­haa­lea idea ei muu­tu tajun­nan­rä­jäyt­tä­väk­si mil­lään kon­fet­ti­sa­teel­la.
  5. Ole tark­ka­na kuin orans­si juu­res: Vie­lä tär­keäm­pää kuin hyvän idean kek­si­mi­nen, on sel­lai­sen tun­nis­ta­mi­nen. Bril­jan­tein­kaan idea ei läh­den toteu­tu­maan, ellei joku sii­hen tar­tu!

Jos tar­vit­set tuli­tu­kea, kysy lisää meil­tä.

Kreet­ta Rau­tio, copyw­ri­ter

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me