fbpx

Työ­maa teroit­ti stra­te­gian­sa, Mik­ki­lä toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

Luo­va toi­mis­to Työ­maan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on nimi­tet­ty Juha Mik­ki­lä, 50. Aiem­min Mik­ki­lä on toi­mi­nut Työ­maan luo­va­na joh­ta­ja­na ja hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä. Hän jat­kaa edel­leen näis­sä teh­tä­vis­sä.

”Vank­ka asian­tun­ti­juus luo­val­la twis­til­lä ja mut­ka­ton kump­pa­nuus. Niis­tä on Työ­maa teh­ty. Haluan yhä useam­man uuden­kin asiak­kaan alle­kir­joit­ta­van tee­sim­me”, Mik­ki­lä sanoo.

Mik­ki­lä ker­too aloit­ta­van­sa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vah­vas­sa kun­nos­sa ole­vas­sa yri­tyk­ses­sä, joka on juu­ri kir­kas­ta­nut stra­te­gian­sa.

”Stra­te­gia­työ­tä teim­me asia­kas­nä­kö­kul­mas­ta, ja minus­ta se näyt­tää nyt hyväl­tä. Tyy­pil­li­ses­ti­kin uusi asia­kas on löy­tä­nyt Työ­maan, kun ilmas­sa on muu­tos­ta ja on aika uudis­tua. Brän­di­työn kave­rik­si tar­joam­me aika­moi­sen kir­jon pal­ve­lu­ja mai­non­nan, vies­tin­nän ja digi­taa­li­sen desig­nin kei­noin.”

Menes­ty­jät usko­vat tari­naan ja tun­tei­siin

Datan ja digi­taa­li­suu­den aika­na­kin mai­non­nan pitää vedo­ta tun­tei­siin. Roh­kea rokan syö mark­ki­noin­nis­sa­kin, lin­jaa Mik­ki­lä.

”Voit­ta­jat uskal­ta­vat luo­da mark­ki­noin­nil­la syvem­piä mer­ki­tyk­siä. Seu­rai­li­jat jämäh­tä­vät ker­to­maan fak­to­ja tuot­tees­taan tai pal­ve­lus­taan. Menes­ty­jät usko­vat vah­vaan tari­naan ja vetoa­vat tun­tei­siin. Se näkyy myös vii­van alla.”

Luo­va toi­mis­to Työ­maa aut­taa sinua voit­ta­maan mark­ki­noil­la mai­neen raken­ta­mi­sen, mai­non­nan, vies­tin­nän ja digi­taa­li­sen desig­nin kei­noin. Tänä vuon­na 20-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­lis­ta­va Työ­maa työl­lis­tää 25 hen­ki­löä Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Vuo­den 2017 lii­ke­vaih­to oli noin 2,4 mil­joo­naa euroa.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me