fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Tyrs­dags tips

Useim­mat muis­ta­vat, että tors­tai – tors­dag on saa­nut nimen­sä skan­di­naa­vi­sen jumal­ta­rus­ton Tor-juma­lal­ta – sil­tä joka rie­huu ja heit­te­lee mou­ka­ri­aan sin­ne tän­ne.  Mjöl­ner on help­po pais­ka­ta vihu­lais­ta päin, kos­ka se palaa itsek­seen takai­sin heit­tä­jän käteen.

Mut­ta kuin­ka moni muis­taa, että taru­jen Toril­la oli veli, Tyr – joka myös oli sodan­ju­ma­la? Vel­jes­ten vas­tuut oli jaet­tu niin, että Tor oli rai­vo­päi­sen sodan eri­kois­mies, ja Tyr puo­les­taan suun­ni­tel­mal­li­sen. Tyr on stra­te­gi. Tyr kir­joi­te­taan mui­nais­ruot­sik­si muo­dos­sa Ti, ja siis tis­dag on Tyrin päi­vä.

Mui­nais­ju­ma­lien elä­mä ei ollut help­poa. Rag­na­rök, maa­il­man­lop­pu, väi­jyi ali­tui­seen kul­man taka­na, tai sit­ten siel­lä väi­jyi lau­ma jät­ti­läi­siä, joi­den kans­sa juma­lat jou­tui­vat otta­maan mat­sia. Molem­pia vel­jek­siä tar­vit­tiin näis­sä tap­pe­luis­sa.  Samal­la kun Tor rie­hui vaah­to suus­sa ja räis­ki sala­moi­ta, Tyr poh­ti stra­te­gi­aa ja tak­tiik­kaa, ete­ne­mis­tä ja vetäy­ty­mis­tä.

Ja tänään on taas se päi­vä. Tänään suun­ni­tel­laan stra­te­gia, mää­ri­tel­lään koh­de­ryh­mä ja ase­te­taan tavoit­teet. Jos koh­de­ryh­män muo­dos­ta­vat jät­ti­läi­set, niin olkoon sit­ten niin. Aina­kin tavoit­teet ovat kor­keal­la. Sit­ten kir­kas­te­taan pää­vies­ti ja vali­taan työ­ka­lut. Tors­tai­hin men­nes­sä teh­dään pää­tös ete­ne­mi­ses­tä, ja sit­ten las­ke­taan veli­poi­ka irti.

Ant­ti Lei­kas, PR Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me