fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Finglish tulee ja tur­me­lee – olet­ko val­mis, boo­mer?

Kun sä alat lukea tätä pos­taus­ta, sä var­maan alat heti stor­mail­la, onko wört­tii lukea sitä lop­puun. Että onko tämä taas anot­her muka­has­sut­te­le­va ”finglish pilaa suo­men kie­len” ‑kir­joi­tus, joka ei tuo dis­kurs­siin mitään free­siä aja­tel­ta­vaa?

Vaik­ka hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tekee kipe­ää, pel­kän pil­kan sijaan lupaan yrit­tää alla ole­vil­la lineil­lä ymmär­tää, mitä on tapah­tu­mas­sa.

Kun täl­lai­se­na y‑sukupolven van­hem­man pään edus­ta­ja­na kuun­te­lee vaik­ka­pa Suo­men suo­si­tuim­pien vlog­gaa­jien käyt­tä­mää kiel­tä, ei tar­vi­ta Elas­tis­ta apuun, jot­ta saa suu­pie­len­sä ylös­päin. Siel­lä pyy­de­tään drop­paa­maan like­jä sen sijaan, että pyy­det­täi­siin tyk­kää­mään tämän­ker­tai­ses­ta jul­kai­sus­ta. Siel­lä mie­ti­tään, onko wört­tii järk­kää meet & greet­tii sen sijaan, että poh­dit­tai­siin, onko vai­van arvois­ta jär­jes­tää fani­ta­paa­mis­ta. Ja se on täl­le vii­te­ryh­mäl­le niin luon­nol­lis­ta kiel­tä, että jos täl­lai­nen boo­mer menee sii­tä leu­kai­le­maan, se drop­paa tun­nel­man.

Eikä kehi­tys­kul­ku toki mikään nuor­ten influence­rien yksi­noi­keus ole. Jos englan­nin kie­li tekee jat­ku­via ryös­tö­ret­kiä suo­men kie­len apa­jil­le popu­laa­ri­kult­tuu­rin saral­la, se tekee sitä myös esi­mer­kik­si tie­tees­sä. Yli­opis­tois­sa tut­ki­mus­ta har­joi­te­taan pit­käl­ti englan­nik­si ja muu­na aika­na imple­men­toi­daan, brains­tor­mail­laan, sub­ven­toi­daan ja works­ho­pa­taan sen sijaan, että otet­tai­siin käyt­töön, aja­tel­tai­siin, tuet­tai­siin talou­del­li­ses­ti tai työs­ken­nel­täi­siin ryh­mäs­sä.

Puhu­tun englan­nin kuun­te­lu tekee vai­ku­tuk­sen

Kehi­tys­kul­kua voi yrit­tää ymmär­tää tar­kas­te­le­mal­la lähi­his­to­ri­aa. Jos 1980-luvun alus­sa kan­sain­vä­lis­tä tuu­lah­dus­ta popu­laa­ri­kult­tuu­ris­sa edus­ti (vähän kar­ri­koi­den) sil­tä toi­sel­ta tele­vi­sio­ka­na­val­ta tule­va Mat­lock, 2020-luvul­le kään­nyt­täes­sä kuka tahan­sa voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa kan­sain­vä­lis­ten sta­ro­jen ede­sot­ta­muk­sia usei­den eri­lais­ten mak­sut­to­mien sovel­lus­ten väli­tyk­sel­lä.

Sii­nä mis­sä Mat­lock oli kaut­taal­taan suo­men­net­tu, yllä­mai­nit­tu­jen sta­ro­jen seu­raa­mi­nen ja fanit­ta­mi­nen vaa­tii kie­li­tai­toa. Se vaa­tii myös var­sin moni­muo­tois­ta popu­laa­ri­kult­tuu­ri­viit­taus­ten hal­lit­se­mis­ta.

Suo­men kie­len tai kir­joi­te­tun kie­len rap­pio ei ole tie­ten­kään pel­käs­tään aihe lei­kin­las­kul­le. Saman­ai­kai­ses­ti on sil­ti erit­täin luon­nol­lis­ta, että ihmi­set jot­ka viet­tä­vät päi­vit­täin jopa tun­ti­kausia puhu­tun englan­nin kie­len tai puhu­tun finglis­hin äärel­lä, tuo­vat kuu­le­mas­taan vai­kut­tei­ta vies­tin­tään­sä omis­sa sosi­aa­li­sis­sa pii­reis­sään.

Sä voit vali­ta, lai­tat­ko kädet puus­kaan ja huu­dat että ennen oli kaik­ki parem­min vai yri­tät­kö sopeu­tua. Sä voit vali­ta, oot­ko sä boo­mer (käsit­tees­tä boo­mer voit lukea lisää tääl­tä) vai se nuo­re­kas ja ajan tasal­la ole­va tyyp­pi, jota toden­nä­köi­ses­ti itse jos­kus ihai­lit.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me