fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Per­soo­nal­li­nen erot­tuu, oli se ihmi­nen tai brän­di

Per­soo­nat erot­tu­vat jou­kos­ta, ne muis­te­taan ja niis­tä puhu­taan sekä kiis­tel­lään. Jokai­nen ihmi­nen on oma per­soo­nan­sa ja jokai­sen yri­tyk­sen­kin tuli­si olla. Per­soo­na aut­taa ihmi­siä samais­tu­maan sekä luo kos­ke­tus­pin­taa yri­tyk­sen ja kulut­ta­jan välil­le. Eri­tyi­ses­ti per­soo­na aut­taa erot­tu­maan. Se antaa mah­dol­li­suu­den olla jotain miel­tä.

Per­soo­nan kaut­ta yri­tys luo itses­tään ima­gon, ja sitä kaut­ta tun­nis­tet­ta­van ja itse­ään eri­lais­ten koke­mus­ten kaut­ta toteut­ta­van olo­muo­don eli brän­din.

Per­soo­nan pitää poh­jau­tua aitoi­hin asioi­hin, jot­ka ohjaa­vat yri­tyk­sen toi­min­taa. Yri­tyk­sen visio, arvot, yri­tys­tä kuvaa­vat att­ri­buu­tit ja vah­vuu­det muo­dos­ta­vat poh­jan per­soo­nan syn­nyl­le. Ihan niin kuin jokai­sel­la ihmi­sel­lä­kin on omaa toi­min­taan­sa ohjaa­vat teki­jät, jois­ta osa on annet­tu­ja ja osa opit­tu­ja.

Brän­di on hen­ki­lön (eli asiak­kaan) koke­mus­pe­räi­nen mie­li­ku­va yri­tyk­ses­tä, joka poh­jau­tuu hen­ki­lön ja yri­tyk­sen koh­taa­mi­siin. Jos yri­tys näis­sä koh­taa­mi­sis­sa osaa ja uskal­taa lait­taa itse­ään likoon ja tuo­da per­soo­naan­sa esiin, on muis­ti­jäl­ki entis­tä vah­vem­pi.

Per­soo­na-ajat­te­lun avul­la voi­daan asioi­ta yksin­ker­tais­taa ja sel­keyt­tää niin, että esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­stra­te­gian sisäi­nen jal­kau­tus ja sisäis­tä­mi­nen hel­pot­tuu, kun asi­aa tari­nal­lis­te­taan:

Brän­din erot­tu­vuut­ta voi aja­tel­la ajat­te­le­mal­la brän­din hen­ki­lök­si. Kun tuot­teet, pal­ve­lut ja hin­nat ovat hyvin saman­kal­tai­sia niin per­soo­na erot­tuu.

Ota kan­taa ja ole jotain miel­tä. Vas­taa kun kysy­tään, ole ilmei­käs ja kiin­nos­tu­nut myös muis­ta­kin kuin itses­tä­si. Kun puhut­te­let ihmi­siä ja luot mer­ki­tys­tä, niin myös sinus­ta puhu­taan!

Tane­li Sip­po­la, Crea­ti­ve Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me