fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Jou­lun uusi visu­aa­li­nen ilme

Kuka ihme on päät­tä­nyt, että jou­lu on punai­nen ja vih­reä? Lukee­ko se jos­sain Kor­va­tun­tu­rin kät­köis­sä ikiai­kai­ses­sa per­ga­men­til­le pai­ne­tus­sa graa­fi­ses­sa ohjeis­tos­sa vai onko se pää­tet­ty Firenzen kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa vuon­na 1311?

Jou­lu­puk­ki lie­nee pal­kan­nut graa­fik­ko­ton­tun, joka on valin­nut kai­kis­ta maa­il­man väreis­tä juu­ri punai­sen ja vih­reän, jot­ka sat­tu­vat ole­maan vas­ta­vä­rit – ei miten­kään ystä­väl­li­nen rat­kai­su puna­vi­her­so­kei­ta aja­tel­len. Jokai­nen kokeel­li­nen­kin graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja tie­tää, että tämä kom­bo aiheut­taa taval­li­sen­kin näkö­ky­vyn omaa­vil­le usein jon­kin­lais­ta vili­nää sil­mä­kul­maan.

Jou­lun nykyi­sen graa­fi­sen ilmeen mukai­ses­ti kai­kes­sa jou­lun­ajan vies­tin­näs­sä käy­te­tään punais­ta arvoil­la C 0, M 83, Y 82, K 17, hex-arvo #d42426. Tar­peen vaa­ties­sa voi­daan käyt­tää myös tum­mem­pia ja vaa­leam­pia sävy­jä. Vih­reän väriar­vot ovat C 96, M 0, Y 59, K 69, hex-arvo #034f20. Myös vih­reäs­tä voi käyt­tää vaih­te­le­via sävy­jä.

Lisä­vä­re­jä ovat lumen­val­koi­nen, kul­ta (kel­tai­nen) ja hopea (har­maa). Neit­syt Marian kaa­vus­ta tut­tua sinis­tä voi­daan myös käyt­tää huo­mio­vä­ri­nä. Font­ti­na käy­te­tään käsin­kir­joi­te­tun näköis­tä script-font­tia, jos­ta esi­merk­ki­nä klas­si­nen Edwar­dian Script. Myös päät­teel­li­set serif-fon­tit ovat hyväk­si havait­tu­ja.

On mie­len­kiin­tois­ta, että jou­luun lii­tet­tä­vät värit ovat niin sel­keäs­ti piir­ty­neet kult­tuu­ri­seen kuvas­toom­me. Vaik­ka tur­koo­se­ja ja pink­ke­jä jou­lu­kort­te­ja näkyy kau­pois­sa, suu­rin osa jou­lun visu­aa­li­ses­ta kie­les­tä nou­dat­te­lee tätä klas­sis­ta viher-puna-har­maa-val­ko-kul­ta-tee­maa.

Poh­ja­tut­ki­mus­ta teh­des­sä­ni huo­ma­sin, että jou­lun väri­maa­il­ma on pysy­nyt sama­na jo vuo­si­sa­to­jen, jopa ‑tuhan­sien ajan. Jo mui­nai­set kelt­ti­läi­set koris­te­li­vat kotin­sa vih­reil­lä oksil­la muis­tut­ta­maan elä­mäs­tä kes­kel­lä tal­vea.

Kun Jee­suk­sen syn­ty­mää alet­tiin juh­lia tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen tie­noil­la, vih­rei­tä jou­lu­pui­ta alet­tiin tuo­da taloon kuvas­ta­maan para­tii­sin hyvän- ja pahan­tie­don­puu­ta ja punai­set ome­nat sen hedel­miä ja Vapah­ta­jan ver­ta. Eikä auta olla mai­nit­se­mat­ta pyhää Niko­laus­ta ja hänen punais­ta kaa­pu­aan.

Erään punabrän­di­sen vir­voi­tus­juo­ma­val­mis­ta­jan 1800-luvun lopul­la jul­kai­se­ma ensim­mäi­nen kau­pal­li­nen kuvi­tus jou­lu­pu­kis­ta vii­meis­tään vakiin­nut­ti punai­sen kiin­teäk­si osak­si jou­lu­kuun juh­laa. Val­koi­nen taas kuvas­taa puh­taut­ta sekä lun­ta ja kul­ta nyt vaan tuo vähän juh­la­vuut­ta mukaan.

Jos Jou­lu­puk­ki kyp­syi­si lei­piin­ty­neen graa­fik­ko­ton­tun näke­myk­siin jou­lun visu­aa­li­sis­ta lin­jauk­sis­ta ja päät­täi­si ottaa yhteyt­tä Työ­maa­han uuden ilmeen luo­mi­ses­sa, oli­sim­me suur­ten kysy­mys­ten äärel­lä: Miten yhdis­tää uusi ja van­ha sekä saa­da ilme toi­mi­maan kai­kis­sa kult­tuu­reis­sa ja ympä­ris­töis­sä?

Miten ottaa huo­mioon eri­lai­set näke­mi­sen rajoit­teet? Entä koko brän­di stra­te­gioi­neen ja äänen­sä­vyi­neen? Vähe­nee­kö lumen mää­rä ilmas­ton­muu­tok­sen myö­tä niin, että val­kois­ta ei enää ole jär­keä käyt­tää?

Uudis­tusin­nos­tam­me huo­li­mat­ta pitäi­sim­me var­mas­ti muka­na oikein läm­pi­män klas­si­sen punai­sen, jot­ta kan­sa tun­nis­tai­si jou­lun jou­luk­si vie­lä uudis­tuk­sen jäl­keen­kin. Jou­lu on nimit­täin rak­kau­den juh­la, jota usein vie­te­tään tär­kei­den ihmis­ten kans­sa – mikä muu kuin punai­nen vies­ti­si tätä parem­min?

Val­koi­nen oli­si myös kor­keal­la ehdo­tus­lis­tal­la, sil­lä se on perin­tei­ses­ti aja­tel­tu rau­han värik­si. Font­ti­va­lin­nois­sa tuli­si pitää mie­les­sä se, että ne toi­mi­si­vat kai­kis­sa maa­il­man kie­lis­sä ja merk­ki­jär­jes­tel­mis­sä. Jou­lun kuva­maa­il­man pitäi­sim­me läm­pi­mä­nä ja tun­nel­mal­li­se­na. Kai­ken haluai­sim­me vies­ti­vän iloa, toi­voa, rau­haa ja rak­kaut­ta.

Vaik­ka tar­jous­pyyn­töä Jou­lu­pu­kin toi­mis­tos­ta ei ole vie­lä kuu­lu­nut, haluam­me toi­vot­taa nyt­kin juu­ri näi­tä asioi­ta kai­kil­le teil­le tär­keil­le ihmi­sil­le, yhteis­työ­kump­pa­neil­le, asiak­kail­le ja ystä­vil­le. Rak­kau­den­täy­teis­tä, rau­hal­lis­ta ja läm­pöis­tä jou­lua itse kul­le­kin sää­dyl­le!

(P.S. Jou­lu­puk­ki, tar­jous­pyyn­nön voi lait­taa osoit­tee­seen riitta@tyomaa.com)

Satu Sini­kum­pu, Crea­ti­ve, Luo­va Työ­maa

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me