fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Iha­nat kama­lat loma­päi­vät

Moni tie­to­työ­läi­nen voi var­mas­ti samais­tua tun­tei­den ris­ti­rii­taan loma­päi­vis­tä. On iha­naa ren­tou­tua pit­kän vii­kon­lo­pun ajan, mut­ta miten ihmees­sä saa vii­kon työt hoi­det­tua nel­jäs­sä päi­väs­sä? Ja vie­lä kol­me­na viik­ko­na put­keen. Loh­du­tuk­sen sana – pää­siäi­ses­tä on jo sel­vit­ty, eikä maa­il­ma räjäh­tä­nyt!

Kevää­seen mah­tuu tot­ta tosi­aan pal­jon ylei­siä vapai­ta. Juu­ri kun ollaan sel­vit­ty pää­siäi­ses­tä ja vapus­ta, hela­tors­tai jo yllät­tää. Eikä aikaa­kaan, kun juhan­nus on jo tääl­lä. Toi­nen loh­du­tuk­sen sana – syk­syl­lä saa sit­ten pais­kia hom­mia lomai­le­mat­ta.

Kos­ka eläm­me näi­tä loma­päi­vien täy­tei­siä viik­ko­ja ja kesä­lo­ma­kin pää­see pian jo yllät­tä­mään, täs­sä­pä pari vii­saut­ta rau­hoit­ta­maan mei­tä val­mii­seen maa­il­maan pyr­ki­viä to do ‑lis­tan pur­ka­jia:

– Ylei­nen loma­päi­vä tar­koit­taa sitä, että lähes kaik­ki lomai­lee. Säh­kö­pos­ti­si eivät sai­si kui­ten­kaan vas­ta­kai­kua. Kaik­ki on het­ken paus­sil­la.
– Luo­vuus vaa­tii lepoa. Hyvin levän­nee­nä voit hel­pos­ti suo­riu­tua nel­jäs­tä työ­päi­väs­tä tehok­kaam­min kuin oli­sit suo­riu­tu­nut vii­des­tä väsy­nees­tä työ­päi­väs­tä.
– Vaik­ka otam­me työm­me tosis­sam­me ja lai­tam­me aina par­haam­me peliin, olem­me kui­ten­kin vain ihmi­siä, joil­la on aina jotain kes­ken.
– Ja vii­mei­se­nä, mut­ta ei vähäi­sim­pä­nä: maa­il­ma ei siis ole kos­kaan val­mis, joten vie­dään asioi­ta eteen­päin tavoi­te ker­ral­laan!

Muka­via ja ren­tout­ta­via loma­päi­viä ja entis­tä­kin tehok­kaam­pia nel­jän päi­vän työ­viik­ko­ja!

Iida Lat­va­la, Crea­ti­ve

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me