fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Iha­nuu­det ympä­ril­lä­si – tun­ne työ­maa­si tyy­pit

Töis­sä vie­te­tään suu­rin osa elä­mäs­tä. Oikeas­taan vie­tät lähi­kol­le­ga­si kans­sa enem­män hereil­lä­oloai­kaa kuin puo­li­so­si tai lem­mik­kie­läi­me­si. Nämä tyy­pit on siis hyvä tun­tea.

Tähän tärp­piin ins­pi­raa­tio iski täl­lä het­kel­lä luke­mas­ta­ni kir­jas­ta ”Idioo­tit ympä­ril­lä­ni”. Inhoan kui­ten­kin sanaa idioo­tit, joten kor­va­taan se posi­tii­vi­sem­mal­la sanal­la.

Kir­jan pomo pitää kaik­kia ympä­ril­lään ole­via idioot­tei­na ja näkee kaik­ki muut pait­si omat tapan­sa toi­mia vää­rän­lai­si­na. Hänen suh­tau­tu­mi­sen­sa mui­hin on äärim­mäi­nen. Kiel­tä­mät­tä meil­lä kai­kil­la on jos­kus han­ka­luuk­sia  ymmär­tää, mik­si toi­nen toi­mii samas­sa tilan­tees­sa täy­sin eri taval­la kuin itse toi­mi­si.

Tun­ne työ­tyy­pit ja tehos­ta töi­tä­si

Sen sijaan, että käyt­täi­sit aikaa­si kri­ti­soi­maan ja oudok­su­maan toi­sen tapaa työs­ken­nel­lä – oli kysees­sä sit­ten pre­sen­taa­tio, suun­nit­te­lu, pala­ve­rit tai ajan­hal­lin­ta – pyri ymmär­tä­mään, että se on juu­ri kysei­sel­le tyy­pil­le ehkä kaik­kein oikein tapa, vaik­ka ei itsel­le­si oli­si­kaan. Tai ehkä tuos­sa eri­lai­ses­sa tavas­sa on jotain, jos­ta voi­sit itse­kin ottaa kopin?

Etkö ymmär­rä, mik­si toi­nen lait­taa sinul­le vies­tiä säh­kö­pos­til­la, vaik­ka istuu vie­rel­lä­si? Ja ihmet­te­lee, kun pamah­dat hänen vie­rel­leen tär­keän asian tii­moil­ta? Hän ajat­te­lee, että kes­keyt­tää sinut, jos tulee vie­rel­le­si – ja saa­han asian tehok­kaam­min hoi­det­tua säh­köi­ses­ti. Sinua taas huo­les­tut­taa, että vies­ti ei ehkä mene tar­peek­si sel­keäs­ti peril­le, jos et sel­vi­tä asi­aa kas­vo­tus­ten.

Ymmär­rä ympä­ril­lä ole­via­si ja ole avoin eri­lai­sil­le tavoil­le toi­mia. Tun­ne työ­ka­ve­ri­si ja toi­mi niin kuin koet asioi­den hoi­tu­van hel­poi­ten yhdis­tä­mäl­lä tei­dän kum­man­kin työ­ta­vat. Toi­sen kans­sa asiat on ehkä hel­pom­pi kes­kus­tel­la kas­vo­tus­ten ja toi­sen kans­sa säh­köi­ses­ti.  Avoi­mel­la kes­kus­te­lul­la sel­vi­ää, mikä omas­sa hyväs­sä tavas­sa toi­mia ärsyt­tää tois­ta.

Eri­lai­set työs­ken­te­ly­ta­vat vir­kis­tä­vät!

Iida Lat­va­la, junior copyw­ri­ter & pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me