fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Pääl­tä kau­nis, vaan sisäl­tö silk­koa

”Con­tent is King.” “Con­tent isn’t King, it’s the King­dom.” Con­tent is fire. Social media is gaso­li­ne.

Tut­tu­ja lausah­duk­sia, joil­la meil­le on pau­ku­tet­tu sisäl­lön tuot­ta­mi­sen ja jaka­mi­sen yli­val­taa ja perin­tei­sen mark­ki­noin­nin kuo­le­maa vuo­si­kau­det. Ja sit­ten se, jos­ta itse pidän kaik­kein eni­ten: ”The world has chan­ged. Most con­tent stinks.”

Vaik­ka koko mark­ki­noi­van maa­il­man huo­mio on kään­net­ty jat­ku­van sisäl­lön tuot­ta­mi­seen ole­te­tun brän­diy­lei­sön autuu­dek­si, niin mik­si ihmees­sä se sisäl­tö sit­ten hais­kah­taa aivan lii­an usein tyh­jen­tä­mät­tä unoh­tu­neel­ta puuceel­tä?

Kos­ka haluam­me miel­lyt­tää kaik­kia. Ja sil­loin­han emme, para­dok­saa­li­ses­ti, onnis­tu miel­lyt­tä­mään oikein ketään. Yhden­te­ke­vää, val­juk­si blan­dat­tua ja pouk­koi­le­vaa hut­tua puk­kaa ulos päi­vät pääk­sy­tys­ten, kos­ka sisäl­töä­hän pitää tuot­taa var­muu­den vuok­si rop­pa­kau­pal­la, ettei brän­dim­me vain unoh­du.

Suo­ma­lai­sen mark­ki­noi­jan suu­ri huo­li tun­tuu ole­van, että brän­din kans­sa jou­tuu teke­mään valin­to­ja, jot­ka sul­ke­vat osan ylei­sös­tä pois. Olem­me­han tot­tu­neet perin­tei­ses­ti mono­po­li- tai duo­po­li­mark­ki­noi­hin, joil­la 100 %:n mark­ki­nao­suus on aina rele­vant­ti tavoi­te. Joten jos esi­mer­kik­si 10 % tut­ki­mus­koh­de­ryh­mäs­tä ilmoit­taa ettei pitä­nyt lain­kaan kam­pan­jas­ta, niin paniik­ki­nap­pu­la on ruvel­la.

Mut­ta kun nyt Suo­men arvos­te­tuim­man­kin brän­din Faze­rin Sini­sen mark­ki­nao­suus suklaa­le­vyis­tä on kui­ten­kin vain jos­sain 25 %:n tie­noil­la, niin sehän tar­koit­taa, että kol­me nel­jäs­tä suo­ma­lai­ses­ta tyk­kää enem­män jos­tain muus­ta. Mik­si ihmees­sä edes yrit­tää miel­lyt­tää jokais­ta?

Valin­to­ja kan­nat­taa teh­dä. Sitä kut­su­taan hie­nom­mal­la nimel­lä stra­te­giak­si. Stra­te­gia­työs­tä kik­si­ni saa­va­na tar­joan täs­sä seu­raa­van sisäl­tö­mark­ki­noin­nin stra­te­gia­har­joi­tuk­sen­ne lop­pu­ki­tey­tyk­sel­le val­miin poh­jan:

”Olem­me valin­neet tuot­taa juu­ri täl­lais­ta sisäl­töä (viih­det­tä, sport­tia, kau­neut­ta – mik­sei vaik­ka poli­tiik­kaa tai uskon­toa­kin, jos hyväl­tä tun­tuu), jos­ta SINÄ toi­vot­ta­vas­ti pidät, mut­ta tuo toi­nen luul­ta­vas­ti ei. Hyväk­sym­me sen, kos­ka SINÄ olet meil­le tär­keä. Tämä on SINUN brän­di­si.”

Kau­nis­ta luet­ta­vaa, eikö?

Kari Har­ti­kai­nen, stra­te­gia­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me