fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Lisät­ty todel­li­suus muut­taa mark­ki­noin­tia

Lisät­ty todel­li­suus tuo näke­mäm­me pääl­le digi­taa­li­sen ulot­tu­vuu­den. Vie­lä koko­nais­val­tai­sem­mas­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­ta puhu­taan usein samas­sa yhtey­des­sä, mut­ta mark­ki­noin­nin näkö­kul­mas­ta lisät­ty todel­li­suus on käy­tet­tä­vyy­ten­sä takia astet­ta kut­kut­ta­vam­paa. Applen toi­mi­tus­joh­ta­jan Tim Coo­kin mukaan “lisät­ty todel­li­suus tulee muut­ta­maan kai­ken”.

Lisät­ty todel­li­suus on otta­mas­sa suu­ria harp­pauk­sia, jot­ka ene­ne­vis­sä mää­rin näky­vät arjes­sam­me. Tek­no­lo­gi­aa on jo nyt käy­tös­sä monel­la toi­mia­lal­la, mut­ta kulut­ta­jil­la lisät­ty todel­li­suus näkyy eri­tyi­ses­ti mobii­li­so­vel­lus­ten kaut­ta. Face­book, Google ja Apple ovat omil­la alus­toil­laan panos­ta­neet vah­vas­ti lisä­tyn todel­li­suu­den tek­no­lo­gi­aan, ava­ten ne myös kehit­tä­jil­le.

Todel­la mie­len­kiin­toi­sek­si ala kui­ten­kin muut­tuu, kun lisä­tyn todel­li­suu­den sovel­luk­set siir­ty­vät puhe­li­mis­ta äly­la­sei­hin. Nii­tä on jo ole­mas­sa useil­ta val­mis­ta­jil­ta, mut­ta desig­nis­sa ja käy­tet­tä­vyy­des­sä on vie­lä kehi­tet­tä­vää ennen kuin käyt­tö todel­la yleis­tyy.

Äly­la­sien kehi­tys on kui­ten­kin nope­aa. Huhu­jen mukaan Applel­ta ilmes­tyy omat äly­la­sit ensi vuo­den aika­na ja yli­pää­tään äly­la­sien käy­tön arvel­laan yleis­ty­vän voi­mak­kaas­ti lähi­vuo­si­na. Lait­teis­ton kehi­tys luon­nol­li­ses­ti vauh­dit­taa ja rikas­taa myös lisä­tyn todel­li­suu­den ohjel­mis­to­ja.

Lisä­tyn todel­li­suu­den aal­to tulee pyyh­käi­se­mään kai­ken yli ennem­min tai myö­hem­min ja yri­tyk­sis­sä on hyvä herä­tä muu­tok­seen ajois­sa. Uusis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta yri­tyk­sil­le ei tule ole­maan puu­tet­ta. Vaik­ka oman sovel­luk­sen kehi­tys ei vie­lä oli­si­kaan ajan­koh­tais­ta, kan­nat­taa aihe lait­taa hau­tu­maan.

Lisät­tyä todel­li­suut­ta voi lähes­tyä yhte­nä yri­tyk­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin muo­dois­ta ja se avaa­kin uusia ovia esi­mer­kik­si brän­din tari­nan­ker­ron­taan ja elä­myk­sel­li­syy­den luo­mi­seen.

Mark­ki­noin­nin kana­via syn­tyy ja näi­vet­tyy tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen myö­tä jat­ku­vas­ti. Sil­ti muun­nel­tu todel­li­suus tulee ravis­te­le­maan mark­ki­noin­tia perus­teel­li­sem­min kuin muut tek­no­lo­giat pit­kiin aikoi­hin. Muun­nel­lun todel­li­suu­den myö­tä asia­kas voi todel­la­kin sukel­taa brän­din maa­il­maan.

Asia­kas­ko­ke­mus on mark­ki­noin­nin kes­kiös­sä, mut­ta lisät­ty todel­li­suus tuo sii­hen kir­jai­mel­li­ses­ti aivan uuden ulot­tu­vuu­den. Vaik­ka par­haat ideat kan­ta­vat jo nyt yli eri kana­vien, mark­ki­noi­jil­le lisät­ty todel­li­suus on val­ta­va mah­dol­li­suus. Se on myös näy­tön paik­ka, sil­lä mitä lähem­mäs brän­di tulee, sitä vähem­män sekun­daa kulut­ta­ja koke­muk­sen laa­dus­sa hyväk­syy.

Luo­vien toi­mis­to­jen roo­li tule­vai­suu­des­sa tulee­kin koros­tu­maan entis­tä unoh­tu­mat­to­mim­pien, koh­den­net­tu­jen asia­kas­ko­ke­mus­ten luo­ji­na.

Lopul­ta kaik­ki alkaa ideas­ta, hyväs­tä sel­lai­ses­ta.

Emma Yli­ta­lo, digi­tal mar­ke­ting specia­list

 

 

 

 

 

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me