fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kaik­ki irti har­joit­te­lus­ta

Hyvä har­joit­te­lu on win-win-tilan­ne, jos­ta sekä har­joit­te­li­ja että yri­tys hyö­ty­vät. Huo­mioi­mal­la muu­ta­man asian voit saa­da har­joit­te­lus­ta­si enem­män irti:

Luo­ta omaan osaa­mi­see­si. Har­va ei ole oppi­nut yhti­käs mitään opin­to­jen aika­na. Kyl­lä siel­lä kou­lus­sa oppii, joten tar­tu itse­var­mas­ti eri­lai­siin töi­hin ja tee ne niin hyvin kuin osaat.

Kysy jos et osaa tai ymmär­rä. Kysy vaik­ka kah­des­ti. Tai kol­mes­ti. Har­joit­te­lus­sa paras­ta on, että ei tar­vit­se olla val­mis ammat­ti­lai­nen. Kun olet ker­ran kysy­nyt, niin ensi ker­ral­la jo osaat.

Roh­keus on valt­tia. Älä pel­kää moka­ta, sil­lä jos koko ajan varoo vir­hei­tä, ei anna itses­tään kaik­kea. Tuo roh­keas­ti omaa osaa­mis­ta­si ja ideoi­ta­si esil­le, työ­nan­ta­ja var­mas­ti huo­maa aktii­vi­suu­te­si. Kuka tie­tää, vaik­ka töi­tä oli­si tar­jol­la har­joit­te­lun jäl­keen­kin, joten anna kaik­ke­si!

Tavoit­teet luo­vat raa­mit teke­mi­sel­le. Mie­ti jo ennen har­joit­te­lua ja myös sen aika­na mitä haluat saa­vut­taa ja oppia har­joit­te­lus­sa.

Kiin­nos­tu kai­kes­ta. Tar­tu innol­la ja avoi­min mie­lin kaik­kiin teh­tä­viin, joi­ta sinul­le tar­jo­taan. Kos­kaan ei voi osa­ta lii­kaa ja kun teet pal­jon eri­lai­sia töi­tä, alat pik­ku­hil­jaa löy­tä­mään ne jutut, jot­ka sinua kiin­nos­ta­vat eni­ten ja mis­sä sinä olet hyvä.

Samal­la tavoin yri­tys voi pie­nel­lä panos­tuk­sel­la saa­da har­joit­te­li­jas­ta aitoa hyö­tyä eikä vain rie­saa, jol­le pitäi­si kek­siä jotain teke­mis­tä:

Suun­nit­te­le etu­kä­teen, mitä har­joit­te­li­ja tulee teke­mään har­joit­te­lun aika­na. Kun työn­ku­va ja roo­li yri­tyk­ses­sä on sel­vä, yhteis­työ on var­mas­ti hedel­mäl­li­sem­pää. Kukaan ei hyö­dy jos har­joit­te­li­ja pyö­rit­te­lee peu­ka­loi­ta päi­vät pit­kät.

Kysy har­joit­te­li­jan omis­ta toi­veis­ta ja tavoit­teis­ta. Ja vas­ta­vuo­roi­ses­ti ker­ro, mitä yri­tys halu­aa har­joit­te­li­jal­ta. Kun molem­pien toi­veet ja tavoit­teet on sel­vil­lä, niin kum­pi­kin osa­puo­li saa har­joit­te­lus­ta enem­män irti.

Luo­ta ja anna vas­tuu­ta. Yleen­sä, kun opis­ke­li­ja tulee har­joit­te­luun, hänel­lä on jo jon­kin ver­ran koke­mus­ta ja tie­toa alas­ta. Luo­ta roh­keas­ti har­joit­te­li­jan osaa­mi­seen ja anna hänel­le mah­dol­li­suus näyt­tää tai­ton­sa. Par­haas­sa tapauk­ses­sa saat uut­ta ja inno­va­tii­vis­ta näkö­kul­maa yri­tyk­see­si!

Palau­te on kaik­ki kai­kes­sa.  Niin posi­tii­vi­nen kuin raken­ta­va palau­te moti­voi har­joit­te­li­jaa ja kehit­tää hänen ammat­ti­tai­to­aan. Ja mikäs sen parem­paa kuin moti­voi­tu­nut ja osaa­va har­joit­te­li­ja.

Neu­vo kysy­mät­tä­kin. Kaik­ki alaan ja työ­hön liit­ty­vät käy­tän­nön vin­kit ovat var­mas­ti ter­ve­tul­lei­ta eikä har­joit­te­li­ja vält­tä­mät­tä huo­maa sel­lai­sia edes kysyä. Myös huo­lel­li­nen pereh­dy­tys kaik­kiin teh­tä­viin takaa laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen.

Johan­na Laak­ko­nen, copyw­ri­ter-har­joit­te­li­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me