fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kaik­ki läh­tee joh­ta­mi­ses­ta

Ole­mas­sa olon syys­tä koh­ti onnis­tu­mi­sia

Mikä on yri­tyk­se­si ole­mas­sa olon syy, pur­po­se? Min­kä ongel­man yri­tyk­se­si halu­aa rat­kais­ta?

Yri­tyk­sen ydin, ole­mas­sa olon syy, sai­si kuu­lem­ma olla sel­lai­nen joka säi­lyy saman­lai­se­na vaik­ka seu­raa­vat sata vuot­ta. Sen tulee siis joh­taa pit­kän aika­vä­lin stra­te­gia­suun­nit­te­luun. Tar­vi­taan tie­tys­ti myös lyhyem­män aika­vä­lin suun­nit­te­lua. Yri­tyk­sen tule­vai­suut­ta täy­tyy siis suun­ni­tel­la monel­la tasol­la. Pää­mää­riä sai­si kui­ten­kin olla vain yksi. Se, jon­ka pur­po­se mää­rit­tää.

Kult­tuu­ri syö stra­te­gian aamu­pa­lak­si, sano­taan. Yri­tyk­sen sisäi­sen kult­tuu­rin tulee olla lin­jas­sa mää­ri­tel­lyn stra­te­gian ja ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den kans­sa, jot­ta suun­ni­tel­mat saa­daan toteu­tu­maan. Sik­si kaik­ki läh­tee joh­ta­mi­ses­ta. Joh­don teh­tä­vä­nä on ker­toa, selit­tää ja vies­tiä tavoit­teet joh­don­mu­kai­ses­ti ja sel­keäs­ti orga­ni­saa­tiol­leen.

Jokai­sen työn­te­ki­jän pitäi­si pys­tyä näke­mään oma teh­tä­vän­sä ja osuu­ten­sa stra­te­gian toteu­tuk­ses­sa, ole­mas­sa olon syyn osa­te­ki­jä­nä. Sil­loin orga­ni­saa­tio hiou­tuu yhdes­sä toi­mi­maan koh­ti yhteis­tä tavoi­tet­ta ja saa­vut­taa onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia mat­kal­la koh­ti sata­vuo­tis­ta pää­mää­rää.

Saa­ra Orvo­la, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me