fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Tapah­tu­mis­sa voi puhu­tel­la uusia koh­de­ryh­miä

Tapa­sin erääs­sä tapah­tu­mas­sa Fin­land Fes­ti­val­sin toi­min­nan­joh­ta­jan Kai Amber­lan, ja jut­te­lim­me mitä tapah­tu­mat anta­vat kävi­jöil­leen ja teki­jöil­leen. Yks­kan­taan tote­sim­me, että ennen kaik­kea tapah­tu­mat tuot­ta­vat iloa ja uusia koke­muk­sia. Meil­lä oli myös haus­kaa, emme­kä olleet aiem­min tavan­neet.

Tapah­tu­mil­la menee hyvin ja uusia syn­tyy koko ajan. Oli­si­ko niin, että digi­maa­il­ma ja ver­kos­sa elä­mi­nen näyt­tä­vät vain koros­ta­neen ihmis­ten tar­vet­ta olla tois­ten­sa kans­sa teke­mi­sis­sä myös fyy­si­ses­ti.

Yri­tys­ten kan­nat­taa olla muka­na tapah­tu­mis­sa. Tapah­tu­mien kaut­ta yri­tys saa hyvän väy­län puhu­tel­la uusia koh­de­ryh­miä, uusia asiak­kai­ta tai jopa teki­jöi­tä omaan taloon. Lisäk­si tapah­tu­mat kas­vat­ta­vat nii­hin osal­lis­tu­van tun­net­tuut­ta.

Mie­ti tavoit­teet ja sel­keät mit­ta­rit sekä kuin­ka pal­jon yri­tys voi itse osal­lis­tua tapah­tu­mas­sa läs­nä­oloon. Tapah­tu­mis­ta tule­vaa sisäl­töä kan­nat­taa hyö­dyn­tää aktii­vi­ses­ti yri­tyk­sen omas­sa vies­tin­näs­sään.

Tapah­tu­ma­mark­ki­noin­ti on uskot­ta­va ja kes­kei­nen osa yri­tys­ten mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää.

Tapah­tu­mien jär­jes­tä­jät ja muka­na ole­vat lukui­sat vapaa­eh­toi­set teke­vät työ­tään into­hi­mos­ta. Into­hi­mo ja ilo, jota muka­na ole­vat koke­vat, ovat asioi­ta, jot­ka kuka tahan­sa ker­naas­ti siir­täi­si osak­si yri­tyk­sen vies­tin­tää.

Jori Nis­si­nen, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me