fbpx

Työ­maan työn­jäl­keä Foto­fin­lan­dian finaa­lis­sa

Työ­maan suun­nit­te­lu­pöy­däl­tä syn­ty­nyt kuva on finaa­lis­sa Foto­fin­lan­dia 2018 ‑valo­ku­va­kil­pai­lun muo­to­ku­va­sar­jas­sa. Kuva sata­ma­työn­te­ki­jäs­tä on osa kuva­sar­jaa, joka toteu­tet­tiin Port Oulul­le teh­dyn brän­di­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä. Kuvan on suun­ni­tel­lut AD Tom­mi Levy yhteis­työs­sä Onni Wil­ja­mi Kin­nusen kans­sa.

”Kun valit­see kump­pa­nit oikein, saa­daan hie­noa tulos­ta ja näky­vyyt­tä”, Tom­mi kom­men­toi finaa­li­paik­kaa.

Finaa­lin kuvat ovat saa­neet myös laa­jaa media­huo­mio­ta ja herät­tä­neet mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua alan sisäl­lä.

Voit­ta­jat jul­kis­te­taan 23.maaliskuuta jär­jes­tet­tä­väs­sä Fin­nish Pho­to Awards ‑ti­lai­suu­des­sa.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me