fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuin­ka hyväs­tä puo­lus­ta­jas­ta teh­dään kes­kin­ker­tai­nen hyök­kää­jä

Sas­ka Saa­ri­kos­ki kuvaa osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä kir­jas­saan Dett­mann ja joh­ta­mi­sen tai­to.

Menes­ty­väs­sä jouk­ku­ees­sa jokai­sel­la on roo­lin­sa ja pelaa­jat tie­tä­vät tar­kas­ti teh­tä­vän­sä. Pelaa­jia kehi­te­tään paran­ta­mal­la huip­puo­mi­nai­suuk­sia, heik­kouk­siin ei kes­ki­ty­tä. Heis­tä tulee entis­tä tai­ta­vam­pia ja näin luo­daan kehi­tys­pol­ku­ja ural­la eteen­päin. Toi­min­nan mis­sio­na on ”Be as good as you can be” eli saa­vu­ta oma poten­ti­aa­li­si.

Asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio­ta ver­ra­taan usein jouk­kuei­siin ja teki­jöi­tä tar­kas­tel­laan jouk­kue­pe­laa­ji­na.

Vali­tet­ta­van usein osaa­mis­ta ja tai­to­ja kehi­te­tään kes­kit­ty­mäl­lä heik­kouk­sien paran­ta­mi­seen. Sen seu­rauk­se­na teki­jä osaa monia teh­tä­viä jol­lain tasol­la tai aika hyvin, mut­ta ei mitään erin­omai­ses­ti. Har­vas­sa ovat gene­ra­lis­tit, jot­ka hal­lit­se­vat usei­ta toi­men­ku­via ja ymmär­tä­vät koko­nai­suu­den suve­ree­nis­ti.

Omaan osaa­mi­seen voi tuo­da uut­ta ja laa­jen­taa muka­vuusa­luet­taan. Orga­ni­saa­tion teh­tä­vä on raken­taa tur­val­li­nen, kan­nus­ta­va ja tavoit­teil­taan vaa­ti­va kult­tuu­ri, jos­sa oppi­mis­ta tue­taan ja asioi­ta halu­taan teh­dä parem­min.

Voit­ta­va jouk­kue muut­taa tie­don tai­dok­si ja tai­don teke­mi­sek­si – lop­pu­tu­lok­se­na parem­pi asia­kas­ko­ke­mus.

Jori Nis­si­nen, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me