fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Miten pidät kaik­ki pal­lot ilmas­sa?

Pala­ve­ria­pi­nan hedel­mät – vii­si vink­kiä työ­ajan suun­nit­te­luun

Tut­tu jut­tu: työ­viik­ko on alus­sa, kalen­te­ri on täyn­nä pala­ve­re­ja, mis­sä välis­sä teen oikei­ta töi­tä? Ovat­ko pala­ve­ri­mer­kin­nät tär­keäm­piä kuin oma teke­mi­nen?

Eivät saa olla. Alla kor­jaus­liik­keet.

  1. Tee lis­ta teh­tä­vis­tä, jot­ka sinun täy­tyi­si saa­da vii­kon aika­na teh­dyk­si.
  2. Etsi kalen­te­ris­ta ajat, jol­loin aiot hoi­taa teh­tä­vät. Varaa riit­tä­väs­ti aikaa, mut­ta älä lii­oit­te­le. Kah­des­sa tun­nis­sa saat pal­jon aikaan, jos työ ei kes­key­dy. Jos­ta pääs­tään seu­raa­vaan koh­taan:
  3. Kun­nioi­ta omaa työ­ai­kaa­si. Älä auo säh­kö­pos­tia, vas­taa puhe­li­meen tai heit­täy­dy käy­tä­vä­kes­kus­te­luun sinä aika­na, jon­ka olet varan­nut teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­seen.
  4. Älä pani­koi muu­tos­ten kans­sa. Jos jokin teh­tä­vä ajaa toi­sen ohi, siir­rä syr­jäy­tet­ty hom­ma uuteen koh­taan kalen­te­ris­sa. Toi­mi rau­hal­li­ses­ti.
  5. Nau­ti tauois­ta hyväl­lä omal­la­tun­nol­la. Kun teh­tä­vä on val­mis, hae kah­via, jut­te­le kupin ääres­sä. Näet kel­los­ta­si, että seu­raa­va työ odot­taa vas­ta 15 minuu­tin kulut­tua. Nos­ta jalat pöy­däl­le.

Tes­taa näi­tä ohjei­ta aina­kin kak­si viik­koa ja poh­di, muut­tui­ko mikään.

Miten rea­goi asia­kas, joka soit­ti kii­rei­sen toi­mek­sian­non kans­sa ja jol­le vas­ta­sit että hie­noa, hoi­dan kes­ki­viik­ko­na klo 14.30?

Ant­ti Lei­kas, PR Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me