fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuka muka ei osaa lukea?

Luu­let­ko, että jokai­nen kes­ki­ver­to suo­ma­lai­sai­kui­nen osaa lukea? Luku­tai­toa pide­tään hel­pos­ti itses­tään­sel­vyy­te­nä: jos ymmär­tää teks­tin tai kuvan aiheen ja mer­ki­tyk­sen, osaa lukea.

Luku­tai­to on kui­ten­kin pal­jon muu­ta­kin kuin ala­kou­lus­sa opit­tu mekaa­ni­nen kyky ymmär­tää sym­bo­li­sis­ta kir­jain­mer­keis­tä muo­dos­tu­via sano­ja ja lausei­ta. Luku­tai­to, tar­kem­min sanot­tu­na kriit­ti­nen luku­tai­to, aut­taa luki­jaa näke­mään teks­tin esit­tä­män maa­il­man niin, että luki­ja huo­maa,

Kriit­ti­nen luku­tai­to ede­saut­taa yksi­lön yhteis­kun­nal­li­sen osal­lis­tu­mi­sen tai­toa ja mah­dol­lis­taa media­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mi­sen. Kriit­ti­nen luku­tai­to kat­taa sekä luku- että kir­joi­tus­tai­don ja kos­kee sanal­li­sia, kuval­li­sia ja äänel­li­siä esi­tyk­siä sekä nii­den inter­teks­tu­aa­li­sia yhdis­tel­miä. Se aut­taa tie­don etsin­näs­sä, arvioin­nis­sa ja esit­tä­mi­ses­sä¹. Kuu­los­taa­ko sil­tä, mitä teet työs­sä­si päi­vit­täin? Niin­pä.

Luke­mi­nen myös edis­tää ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia, ehkäi­see syr­jäy­ty­mis­tä ja antaa mah­dol­li­suu­den pär­jä­tä digi­taa­li­ses­sa kult­tuu­ris­sa². Luku­tai­don kehit­tä­mi­nen on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti kou­lui­käi­sil­le, mut­ta myös aikuis­ten sie­täi­si ottaa luke­mi­nen osak­si arki­päi­väis­tä elä­mää. Tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Kai Ekholm kir­joit­ti taan­noin Hel­sin­gin Sano­mis­sa sii­tä, kuin­ka jopa kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta lukee vain pari kir­jaa vuo­des­sa, ja vii­teen kir­jaan pää­see vain vii­den­nes kan­sas­ta.

Kir­jo­jen lisäk­si on hyväs­tä lukea kaik­kea muu­ta­kin – artik­ke­lei­ta, blo­ge­ja, sar­ja­ku­via, mitä vain. Aku Ank­ka, Suo­men Kuva­leh­ti, mee­mit ja Ins­ta­gram-pos­tauk­set kehit­tä­vät kaik­ki luku­tai­toa. Tär­ke­ää onkin lukea moni­puo­li­sia teks­te­jä, sil­lä myös työ­elä­mäs­sä sel­lai­sia täy­tyy osa­ta ymmär­tää ja tuot­taa. Yksi teks­ti ei ole tois­ta arvot­to­mam­pi, vaan kai­ken­lai­sia tar­vi­taan maa­il­mas­sa, joka raken­tuu kom­mu­ni­koin­nin varaan.

Emi­lia Käs­mä, crea­ti­ve

Läh­teet ja lisä­lu­ke­mis­ta aihees­ta:
¹https://issuu.com/ylioppilaskunta/docs/antoisampaanopiskeluun/20
²https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/#fakta‑8

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me