fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: unta kal­loon ja luo­vuus lois­toon

“Nuku yön yli” on ylei­sin neu­vo, jon­ka saan äidil­tä­ni, kun päh­käi­len jotain ongel­maa tai han­ka­laa valin­taa. Luul­ta­vas­ti sinä­kin olet saa­nut saman neu­von useam­man ker­ran, ehkä­pä myös äidil­tä­si. Eivät­kä äitim­me ole vää­räs­sä.

Nukut­ko pää­sään­töi­ses­ti 8 tun­tia yös­sä? Val­tao­sa ihmi­sis­tä ei. Syi­tä lyhyil­le yöunil­le on monia – nukah­ta­mi­sen han­ka­luus, elä­män­ti­lan­ne, stres­si tai Netflix. Mikä­li lyhyi­den yöunien syy­nä on jäl­kim­mäi­nen tai muu har­kin­nas­ta riip­pu­va syy, kan­nat­taa valin­taa pun­ta­roi­da uudel­leen. Unen tai sen puut­teen vai­ku­tuk­set ovat kau­as­kan­toi­set.

Riit­tä­vä uni edis­tää oppi­mis­ta, paran­taa fyy­sis­tä suo­ri­tus­ky­kyäm­me, ja mikä paras­ta, ruok­kii luo­vuut­tam­me. Uni­va­je puo­les­taan vai­kut­taa päin­vas­toin edel­lä­mai­nit­tui­hin ja muun muas­sa lisää ris­kiä sai­ras­tua usei­siin eri tau­tei­hin.

Mitä luo­vuus oikeas­taan on ja miten se liit­tyy uneen? Luo­vuus on sitä, kun yhdis­tää kak­si odot­ta­ma­ton­ta asi­aa toi­siin­sa oival­ta­vas­ti. Nuk­ku­mi­sen vai­heis­ta eri­tyi­ses­ti unien näke­mi­sen vai­he, eli REM-uni, on tär­ke­ää luo­vuu­den kan­nal­ta. REM-uni yhdis­te­lee ja sekoit­te­lee muis­ti­jäl­kiä, käsit­te­lee saa­vu­tet­tua tie­toa ja puris­taa sii­tä esiin hal­lit­se­vat sään­nöt ja yhtei­set piir­teet – eli olen­nai­sen tie­don. Tämä äly­käs infor­maa­tion käsit­te­ly kan­nus­taa luo­vuut­ta ja edis­tää ongel­man­rat­kai­sua!

Illal­la ei siis kan­na­ta jää­dä pai­ni­maan ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä tun­tu­van ongel­man äärel­le, vaan pai­nua peh­kui­hin. Aamul­la aja­tuk­set taas lois­ta­vat hyvien yöunien jäl­keen ja pää­hän kum­pua­vat uudet ideat saat­ta­vat yllät­tää. Eikä tämä ole lai­naus tsemp­pi­kir­jas­ta, vaan usei­den ver­tai­sar­vioi­tu­jen tut­ki­mus­ten todis­ta­ma fak­ta.

Unen ja luo­vuu­den kan­nal­ta liu­ku­vat työ­ajat ovat­kin työ­nan­ta­jan lah­ja työn­te­ki­jäl­le: jos ilta venyy, voi huo­let­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä nuk­kua pidem­pään ja antaa aivoil­le nii­den tar­vit­se­maa ravin­toa.

Esi­merk­ke­jä unes­sa syn­ty­vis­tä luo­vis­ta ideois­ta ja edis­ty­sas­ke­leis­ta ovat Dmit­ri Men­de­le­je­vin näke­mä uni alkuai­nei­den jak­sol­li­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä ja Paul McCart­neyn unien perus­teel­la syn­ty­neet Beat­le­sin kap­pa­leet Yes­ter­day ja Let It Be.

Lisää esi­merk­ke­jä tämän tär­pin ins­pi­raa­tion läh­tees­tä: Mik­si nukum­me? Unen voi­ma. Kir­joit­ta­ja­na Matt­hew Wal­ker.

Iida Hon­ka­nie­mi, Crea­ti­ve

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me