fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Huo­ma­sit­ko, että 10 minuu­tin sään­tö jou­ti romu­kop­paan?

Luo­van Työ­maan Iida muis­tut­te­li parin vii­kon takai­ses­sa tiis­tai­tär­pis­sään1 unen tär­key­des­tä luo­vuu­del­le. Jat­kan samal­la lin­jal­la kysy­mäl­lä, mil­loin vii­mek­si tar­joi­lit työ­päi­vän lomas­sa aivoil­le­si spon­taa­nin hap­pi­hyp­pe­lyn? Siis lou­nas­tauon lisäk­si?

Aivot ovat kor­vaa­ma­ton työ­ka­lu niin asian­tun­ti­ja­työs­sä kuin aivan var­mas­ti muis­sa­kin amma­teis­sa. Ne tar­vit­se­vat hap­pea, veren­kier­ron ter­ha­koit­ta­mis­ta ja tau­ko­ja pysyäk­seen isku­ky­kyi­se­nä läpi koko työ­päi­vän. Aivot tyk­kää­vät vaih­te­lus­ta.

Kun aja­tus kier­tää kehää eikä idea­lin­ko ota pyö­riäk­seen, lyhyt jaloit­te­lu ja jäse­nien ojen­te­lu raik­kaas­sa ilmas­sa tekee usein ihmei­tä. Puh­taan pää­mää­rä­tön käve­ly antaa tilaa ideoil­le ja oival­luk­sil­le.

Ei ole sat­tu­maa, että pul­ma­ti­lan­teis­sa Roo­pe Ank­ka kulut­ti ympy­rän­muo­toi­sen uran raha­säi­liön lat­ti­aan, kuten kaik­ki ankis­tit tie­tä­vät.

Uusi suo­si­tus kehot­taa kevyt­lii­kus­ke­luun

UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kai­si 21. loka­kuu­ta uuden aikuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen2. Uudis­tet­tu suo­si­tus koros­taa ns. mik­ro­liik­ku­mis­ta sekä pai­kal­laa­no­lon tauot­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä. Van­ha usko­mus sii­tä, että vain yli 10 minuu­tin yhtä­jak­soi­sel­la lii­kun­nal­la on väliä, kumot­tiin.

Jo minuutin–parin jaloit­te­lu las­ke­taan. Ja toi­saal­ta: salil­la tai len­kil­lä tehok­kaas­ti vie­tet­ty tun­ti illal­la ei vie­lä kom­pen­soi koneel­la tai muis­ta syis­tä istuen kyh­jö­tet­tyä työ­päi­vää.

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa suo­si­tuk­ses­sa tode­taan­kin, että kevyt­tä lii­kus­ke­lua ja pai­kal­laa­no­lon tauot­ta­mis­ta tuli­si teh­dä joka päi­vä – mitä useam­min, sen parem­pi.

Jos luet tätä par­hail­la­si työ­pis­teel­lä, mitä jos pii­pah­tai­sit heti seu­raa­vak­si ulko­na – vaik­ka vain vetäi­se­mäs­sä keuh­kot täy­teen rai­kas­ta pak­ka­sil­maa? Käve­le­mäs­sä kort­te­lin ympä­ri? Siel­tä saat­taa löy­tyä se uusi idea­kin.

Kreet­ta Rau­tio, Crea­ti­ve Lead

P.S. Moti­vaa­tio­mar­su soit­ti juu­ri. Se pyy­si muis­tut­ta­maan, ettei hap­pi­hyp­pe­lyä kan­na­ta jät­tää väliin, kos­ka ei ole ”mitään asi­aa ulos. Vet­ris­te­ly ja rai­kas ilma ovat jo hyviä syi­tä itses­sään.

1,2 Ota vaik­ka kän­nyk­kä mukaan pihal­le ja lukai­se samal­la Iidan tiis­tai­tärp­pi unen ja luo­vuu­den yhtey­des­tä tääl­tä sekä UKK:n uusi aikuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tus tääl­tä.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me