fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Kuo­le­man­pel­koa ja urhei­lua

Kaik­ki­han sen tie­tä­vät: lii­kun­ta aut­taa jak­sa­maan, vir­kis­tää miel­tä ja kehoa sekä nos­taa tuot­ta­vuut­ta. Uuni­tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan sään­nöl­li­nen lii­kun­ta myös pie­nen­tää syö­pä­ris­kiä mer­kit­tä­väs­ti. Tut­ki­muk­ses­sa huo­mat­tiin myös, että töis­sä jot­ka ovat fyy­si­ses­ti kuor­mit­ta­via, syö­pä­ris­ki pie­ne­nee.

Meil­lä kont­to­ri­ro­til­la onkin siis tiuk­ka paik­ka. Istu­mi­nen on lai­tet­tu pan­naan jo kau­an sit­ten. Tie­to­ko­neen ääres­sä istu­mi­nen on muut­tu­nut siis­tis­tä sisä­työs­tä suo­ras­taan tap­pa­vak­si uhak­si. Ja kuten tie­däm­me, illal­la juos­tu lenk­ki ei rii­tä, jos on ensin istu­nut kah­dek­sas­ta kym­me­neen tun­tia pai­kal­laan näy­tön ääres­sä. Kuo­le­ma kor­jaa ihan koh­ta.

Monel­la on jo päi­vit­täis­tä aktii­vi­suut­ta mit­taa­va ran­ne­ke tai sor­mus kädes­sään. Työ­päi­vän jäl­keen 20 pro­sen­tin aktii­vi­suut­ta näyt­tä­vä mit­ta­ri­lu­ke­ma ker­too karua kiel­tään: vaik­ka pol­kee pyö­räl­lä töi­hin ja sei­soo työ­pis­teel­lään koko päi­vän, sisäl­tää toi­mis­to­työ­läi­sen kes­ki­ver­to­päi­vä aivan lii­an vähän lii­ket­tä. Työ­päi­vän jäl­keen on koti­töi­den lis­ta odot­ta­mas­sa ja illan tul­len soh­van kut­su hou­kut­te­lee enem­män kuin lenk­ki­pol­ku, vaik­ka kuin­ka tie­tää lii­kun­nan hyö­dyt.

Mitä jos muu­tet­tai­siin­kin ajat­te­lu­ta­paa ja teh­täi­siin lii­kun­ta­suo­rit­teet pie­ni­nä osi­na päi­vän mit­taan? Pari set­tiä pun­ner­ruk­sia ennen tii­mi­pa­la­ve­ria. Muu­ta­ma kyyk­ky työ­pöy­dän ääres­sä kink­kis­tä asi­aa pun­ta­roi­des­sa. Kep­pi­jump­paa lou­nas­tauol­la ja tii­mi­pa­la­ve­ri kävel­len lähi­puis­tos­sa. Lis­taa voi­si jat­kaa loput­to­miin.

Ei se niin vai­ke­aa pitäi­si olla.  Aluk­si tun­tuu tie­tys­ti suo­ras­taan nau­ret­ta­val­ta aloit­taa jump­pa­het­ki kol­le­goi­den kans­sa, mut­ta kaik­keen tot­tuu. Entä jos veri kier­täi­si­kin toi­mis­to­työ­läi­sen kro­pas­sa parem­min ja sai­si ideat len­tä­mään? Kan­nat­taa kokeil­la!

Saa­ra Orvo­la, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me